Gudbrandsdal Industrier AS
Juridisk navn:  Gudbrandsdal Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99264200
Randkleivgata 10 Randkleivgata 10 Fax: 61284201
2630 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 819703302
Aksjekapital: 13.850.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/1970 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0.92%
Resultat  
  
334.58%
Egenkapital  
  
17.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.646.000 7.576.000 12.407.000 30.902.000 44.842.000
Resultat: 2.199.000 506.000 186.000 -411.000 -2.784.000
Egenkapital: 13.645.000 11.625.000 11.120.000 10.934.000 11.345.000
Regnskap for  Gudbrandsdal Industrier AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.646.000 7.576.000 12.407.000 30.902.000 44.842.000
Driftskostnader -6.078.000 -6.775.000 -11.546.000 -30.825.000 -47.234.000
Driftsresultat 1.568.000 801.000 862.000 76.000 -2.390.000
Finansinntekter 786.000 64.000 -311.000 -109.000 12.000
Finanskostnader -155.000 -359.000 -364.000 -378.000 -407.000
Finans 631.000 -295.000 -675.000 -487.000 -395.000
Resultat før skatt 2.199.000 506.000 186.000 -411.000 -2.784.000
Skattekostnad -180.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.020.000 506.000 186.000 -411.000 -2.784.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.919.000 13.410.000 14.044.000 15.408.000 11.543.000
Sum omløpsmidler 6.884.000 4.431.000 3.402.000 4.340.000 10.641.000
Sum eiendeler 18.803.000 17.841.000 17.446.000 19.748.000 22.184.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 -2.225.000 -2.730.000 -2.916.000 -2.505.000
Sum egenkapital 13.645.000 11.625.000 11.120.000 10.934.000 11.345.000
Sum langsiktig gjeld 2.532.000 2.128.000 2.622.000 3.104.000 3.354.000
Sum kortsiktig gjeld 2.627.000 4.088.000 3.705.000 5.710.000 7.485.000
Sum gjeld og egenkapital 18.804.000 17.841.000 17.447.000 19.748.000 22.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.210.000 40.000 120.000 18.710.000 29.236.000
Andre inntekter 1.436.000 7.536.000 11.984.000 3.379.000 0
Driftsinntekter 7.646.000 7.576.000 12.407.000 30.902.000 44.842.000
Varekostnad -3.453.000 -3.317.000 -5.692.000 -9.557.000 -11.481.000
Lønninger -286.000 -509.000 -2.356.000 -13.332.000 -24.696.000
Avskrivning -639.000 -685.000 -1.004.000 -1.502.000 -1.631.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.700.000 -2.264.000 -2.494.000 -6.434.000 -7.580.000
Driftskostnader -6.078.000 -6.775.000 -11.546.000 -30.825.000 -47.234.000
Driftsresultat 1.568.000 801.000 862.000 76.000 -2.390.000
Finansinntekter 786.000 64.000 -311.000 -109.000 12.000
Finanskostnader -155.000 -359.000 -364.000 -378.000 -407.000
Finans 631.000 -295.000 -675.000 -487.000 -395.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.020.000 506.000 186.000 -411.000 -2.784.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.660.000 7.856.000 8.538.000 9.498.000 10.605.000
Maskiner anlegg 0 9.000 11.000 662.000
Driftsløsøre 7.000 7.000 50.000 276.000
Sum varige driftsmidler 5.660.000 7.864.000 8.554.000 9.559.000 11.543.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.259.000 5.547.000 5.490.000 5.849.000 0
Sum anleggsmidler 11.919.000 13.410.000 14.044.000 15.408.000 11.543.000
Varebeholdning 0 0 0 6.262.000
Kundefordringer 692.000 2.217.000 13.000 1.789.000 2.521.000
Andre fordringer 69.000 55.000 3.266.000 2.239.000 471.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.359.000 227.000 124.000 313.000 1.387.000
Sum omløpsmidler 6.884.000 4.431.000 3.402.000 4.340.000 10.641.000
Sum eiendeler 18.803.000 17.841.000 17.446.000 19.748.000 22.184.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 -2.225.000 -2.730.000 -2.916.000 -2.505.000
Sum egenkapital 13.645.000 11.625.000 11.120.000 10.934.000 11.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.148.000 3.356.000 2.626.000 2.267.000 511.000
Sum langsiktig gjeld 2.532.000 2.128.000 2.622.000 3.104.000 3.354.000
Leverandørgjeld 208.000 258.000 178.000 651.000 1.061.000
Betalbar skatt 180.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 280.000 183.000 757.000 1.878.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 195.000 718.000 2.035.000 4.035.000
Sum kortsiktig gjeld 2.627.000 4.088.000 3.705.000 5.710.000 7.485.000
Sum gjeld og egenkapital 18.804.000 17.841.000 17.447.000 19.748.000 22.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.257.000 343.000 -303.000 -1.370.000 3.156.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.1 0.9 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 2.6 1.1 0.9 0.8 0.6
Soliditet 72.6 65.2 63.7 55.4 51.1
Resultatgrad 20.5 10.6 6.9 0.2 -5.3
Rentedekningsgrad 10.1 2.2 2.4 0.2 -5.9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 12.5 4.8 3.2 -0.2 -10.7
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM ELLER NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex