Gs Containerutleie AS
Juridisk navn:  Gs Containerutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63837019
Nordbyvegen 60 Nordbyvegen 60 Fax: 22997678
2009 Nordby 2009 Nordby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 929783425
Aksjekapital: 2.965.300 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bruheim Økonomi
Utvikling:
Omsetning  
  
41.31%
Resultat  
  
-52.11%
Egenkapital  
  
12.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.498.000 3.183.000 2.733.000 2.559.000 2.711.000
Resultat: 68.000 142.000 255.000 -121.000 -271.000
Egenkapital: 604.000 536.000 394.000 139.000 -2.576.000
Regnskap for  Gs Containerutleie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.498.000 3.183.000 2.733.000 2.559.000 2.711.000
Driftskostnader -4.384.000 -3.015.000 -2.436.000 -2.689.000 -2.929.000
Driftsresultat 114.000 169.000 297.000 -130.000 -217.000
Finansinntekter 45.000 1.000 0 55.000 0
Finanskostnader -92.000 -29.000 -41.000 -46.000 -54.000
Finans -47.000 -28.000 -41.000 9.000 -54.000
Resultat før skatt 68.000 142.000 255.000 -121.000 -271.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 68.000 142.000 255.000 -121.000 -271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.405.000 2.877.000 1.220.000 1.346.000 1.411.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 1.098.000 540.000 535.000 322.000
Sum eiendeler 3.602.000 3.975.000 1.760.000 1.881.000 1.733.000
Sum opptjent egenkapital -2.362.000 -2.430.000 -2.571.000 -2.827.000 -2.706.000
Sum egenkapital 604.000 536.000 394.000 139.000 -2.576.000
Sum langsiktig gjeld 2.180.000 2.712.000 822.000 968.000 3.696.000
Sum kortsiktig gjeld 818.000 728.000 545.000 775.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 3.601.000 3.975.000 1.761.000 1.881.000 1.733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.498.000 3.183.000 2.733.000 2.559.000 2.330.000
Andre inntekter 0 0 381.000
Driftsinntekter 4.498.000 3.183.000 2.733.000 2.559.000 2.711.000
Varekostnad -1.782.000 -1.295.000 -853.000 -802.000 -589.000
Lønninger -795.000 -612.000 -573.000 -738.000 -801.000
Avskrivning -305.000 -153.000 -175.000 -203.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.502.000 -955.000 -835.000 -946.000 -1.282.000
Driftskostnader -4.384.000 -3.015.000 -2.436.000 -2.689.000 -2.929.000
Driftsresultat 114.000 169.000 297.000 -130.000 -217.000
Finansinntekter 45.000 1.000 0 55.000 0
Finanskostnader -92.000 -29.000 -41.000 -46.000 -54.000
Finans -47.000 -28.000 -41.000 9.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 68.000 142.000 255.000 -121.000 -271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 366.000 381.000 397.000 414.000 431.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.039.000 2.308.000 636.000 744.000 763.000
Sum varige driftsmidler 2.405.000 2.690.000 1.033.000 1.158.000 1.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 188.000 188.000 188.000 218.000
Sum anleggsmidler 2.405.000 2.877.000 1.220.000 1.346.000 1.411.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.150.000 842.000 510.000 509.000 301.000
Andre fordringer 23.000 246.000 14.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 24.000 10.000 16.000 22.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.197.000 1.098.000 540.000 535.000 322.000
Sum eiendeler 3.602.000 3.975.000 1.760.000 1.881.000 1.733.000
Sum opptjent egenkapital -2.362.000 -2.430.000 -2.571.000 -2.827.000 -2.706.000
Sum egenkapital 604.000 536.000 394.000 139.000 -2.576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 224.000 214.000 214.000 267.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 2.180.000 2.712.000 822.000 968.000 3.696.000
Leverandørgjeld 346.000 436.000 179.000 268.000 173.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 24.000 91.000 124.000 77.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 54.000 61.000 116.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 818.000 728.000 545.000 775.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 3.601.000 3.975.000 1.761.000 1.881.000 1.733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 370.000 -5.000 -240.000 -291.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1 0.7 0.5
Soliditet 16.8 13.5 22.4 7.4 -148.6
Resultatgrad 2.5 5.3 10.9 -5.1
Rentedekningsgrad 1.2 5.8 7.2 -2.8
Gjeldsgrad 5.0 6.4 3.5 12.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 4.4 4.3 16.9 -12.5
Signatur
25.11.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
25.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex