Grop AS
Juridisk navn:  Grop AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75531990
Postboks 2055 Sentrum Moloveien 14 Fax: 75531991
7411 Trondheim 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 851710272
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 4/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.16%
Resultat  
  
-11.88%
Egenkapital  
  
91.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.083.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000 19.495.000
Resultat: 2.404.000 2.728.000 1.720.000 1.016.000 1.464.000
Egenkapital: 3.911.000 2.039.000 225.000 212.000 211.000
Regnskap for  Grop AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.083.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000 19.495.000
Driftskostnader -17.721.000 -17.003.000 -16.015.000 -16.852.000 -18.084.000
Driftsresultat 2.362.000 2.655.000 1.682.000 978.000 1.412.000
Finansinntekter 52.000 73.000 40.000 39.000 70.000
Finanskostnader -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -17.000
Finans 42.000 72.000 39.000 38.000 53.000
Resultat før skatt 2.404.000 2.728.000 1.720.000 1.016.000 1.464.000
Skattekostnad -532.000 -602.000 -407.000 -252.000 -373.000
Årsresultat 1.872.000 2.126.000 1.313.000 764.000 1.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 535.000 496.000 637.000 596.000 767.000
Sum omløpsmidler 6.397.000 4.865.000 3.370.000 2.642.000 2.987.000
Sum eiendeler 6.932.000 5.361.000 4.007.000 3.238.000 3.754.000
Sum opptjent egenkapital 3.711.000 1.839.000 25.000 12.000 11.000
Sum egenkapital 3.911.000 2.039.000 225.000 212.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.021.000 3.323.000 3.781.000 3.026.000 3.543.000
Sum gjeld og egenkapital 6.932.000 5.362.000 4.006.000 3.238.000 3.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.762.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000 19.495.000
Andre inntekter 321.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.083.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000 19.495.000
Varekostnad -6.045.000 -5.889.000 -5.664.000 -5.848.000 -6.226.000
Lønninger -6.487.000 -6.066.000 -5.659.000 -5.934.000 -6.178.000
Avskrivning -202.000 -228.000 -204.000 -209.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.987.000 -4.820.000 -4.488.000 -4.861.000 -5.460.000
Driftskostnader -17.721.000 -17.003.000 -16.015.000 -16.852.000 -18.084.000
Driftsresultat 2.362.000 2.655.000 1.682.000 978.000 1.412.000
Finansinntekter 52.000 73.000 40.000 39.000 70.000
Finanskostnader -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -17.000
Finans 42.000 72.000 39.000 38.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -312.000 -1.300.000 -763.000 -1.200.000
Årsresultat 1.872.000 2.126.000 1.313.000 764.000 1.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 51.000 38.000 38.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 445.000 598.000 558.000 734.000
Sum varige driftsmidler 480.000 445.000 598.000 558.000 734.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 535.000 496.000 637.000 596.000 767.000
Varebeholdning 296.000 258.000 242.000 232.000 253.000
Kundefordringer 118.000 147.000 100.000 284.000 131.000
Andre fordringer 4.000 6.000 8.000 9.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.979.000 4.455.000 3.020.000 2.117.000 2.602.000
Sum omløpsmidler 6.397.000 4.865.000 3.370.000 2.642.000 2.987.000
Sum eiendeler 6.932.000 5.361.000 4.007.000 3.238.000 3.754.000
Sum opptjent egenkapital 3.711.000 1.839.000 25.000 12.000 11.000
Sum egenkapital 3.911.000 2.039.000 225.000 212.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 783.000 787.000 657.000 690.000 735.000
Betalbar skatt 536.000 615.000 407.000 257.000 359.000
Skyldig offentlige avgifter 737.000 773.000 663.000 645.000 595.000
Utbytte -312.000 -1.300.000 -763.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 965.000 837.000 754.000 671.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 3.021.000 3.323.000 3.781.000 3.026.000 3.543.000
Sum gjeld og egenkapital 6.932.000 5.362.000 4.006.000 3.238.000 3.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.376.000 1.542.000 -411.000 -384.000 -556.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 2.0 1.4 0.8 0.8 0.8
Soliditet 56.4 3 5.6 6.5 5.6
Resultatgrad 11.8 13.5 9.5 5.5 7.2
Rentedekningsgrad 236.2 2 1 9 83.1
Gjeldsgrad 0.8 1.6 16.8 14.3 16.8
Total kapitalrentabilitet 34.8 50.9 4 31.4 39.5
Signatur
05.08.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ETT STYRE-
MEDLEM I FELLESSKAP, ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLES-
SKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex