Fuhr AS
Juridisk navn:  Fuhr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37040611
Grooseveien 77 Grooseveien 77 Fax: 37041357
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 912093220
Aksjekapital: 648.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/1955
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.31%
Resultat  
  
-48.08%
Egenkapital  
  
13.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.120.000 2.254.000 2.572.000 2.568.000 51.000
Resultat: 958.000 1.845.000 2.447.000 2.311.000 -53.000
Egenkapital: 844.000 744.000 620.000 639.000 137.000
Regnskap for  Fuhr AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.120.000 2.254.000 2.572.000 2.568.000 51.000
Driftskostnader -174.000 -415.000 -135.000 -249.000 -99.000
Driftsresultat 946.000 1.839.000 2.437.000 2.319.000 -48.000
Finansinntekter 11.000 7.000 11.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -11.000 -8.000
Finans 11.000 7.000 10.000 -8.000 -6.000
Resultat før skatt 958.000 1.845.000 2.447.000 2.311.000 -53.000
Skattekostnad -211.000 -425.000 -587.000 -578.000 3.000
Årsresultat 747.000 1.421.000 1.860.000 1.733.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 17.000 30.000 30.000 174.000
Sum omløpsmidler 1.690.000 2.463.000 1.187.000 1.066.000 190.000
Sum eiendeler 1.707.000 2.480.000 1.217.000 1.096.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 196.000 96.000 -28.000 -9.000 -511.000
Sum egenkapital 844.000 744.000 620.000 639.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 3.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 864.000 1.736.000 595.000 454.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.708.000 2.480.000 1.218.000 1.096.000 364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.100.000 1.488.000 2.514.000 2.514.000 0
Andre inntekter 20.000 766.000 58.000 54.000 51.000
Driftsinntekter 1.120.000 2.254.000 2.572.000 2.568.000 51.000
Varekostnad 0 -258.000 0 0 0
Lønninger -38.000 -46.000 -45.000 -85.000 -45.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -111.000 -90.000 -164.000 -54.000
Driftskostnader -174.000 -415.000 -135.000 -249.000 -99.000
Driftsresultat 946.000 1.839.000 2.437.000 2.319.000 -48.000
Finansinntekter 11.000 7.000 11.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -11.000 -8.000
Finans 11.000 7.000 10.000 -8.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -648.000 -1.296.000 -1.879.000 -1.231.000 0
Årsresultat 747.000 1.421.000 1.860.000 1.733.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 143.000
Fast eiendom 17.000 17.000 30.000 30.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 17.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 17.000 30.000 30.000 174.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 6.000 12.000 0
Andre fordringer 0 1.233.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.690.000 1.230.000 1.181.000 1.054.000 190.000
Sum omløpsmidler 1.690.000 2.463.000 1.187.000 1.066.000 190.000
Sum eiendeler 1.707.000 2.480.000 1.217.000 1.096.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 196.000 96.000 -28.000 -9.000 -511.000
Sum egenkapital 844.000 744.000 620.000 639.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 3.000 200.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 15.000
Betalbar skatt 211.000 427.000 587.000 431.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 2.000 3.000 8.000 2.000
Utbytte -648.000 -1.296.000 -1.879.000 -1.231.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 4.000 15.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 864.000 1.736.000 595.000 454.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.708.000 2.480.000 1.218.000 1.096.000 364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 826.000 727.000 592.000 612.000 163.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 2 2.3 7.0
Likviditetsgrad 2 2 1.4 2 2.3 7.1
Soliditet 49.4 3 50.9 58.3 37.6
Resultatgrad 84.5 81.6 94.8 90.3 -94.1
Rentedekningsgrad 2 210.8 -5.8
Gjeldsgrad 1 2.3 1 0.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 5 74.4 2 211.9 -12.6
Signatur
02.10.2013
ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex