Fotogalleriet
Juridisk navn:  Fotogalleriet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22200559
Møllergata 34 Møllergata 34 Fax: 22202121
0179 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 952987259
Aksjekapital: 188.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/19/1979
Foretakstype: STI
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Linda Chen
Utvikling:
Omsetning  
  
9.53%
Resultat  
  
-48.28%
Egenkapital  
  
-13.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.275.000 3.903.000 3.369.000 4.549.000 3.443.000
Resultat: -86.000 -58.000 -73.000 -22.000 -27.000
Egenkapital: 543.000 629.000 687.000 760.000 782.000
Regnskap for  Fotogalleriet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.275.000 3.903.000 3.369.000 4.549.000 3.443.000
Driftskostnader -4.360.000 -3.964.000 -3.444.000 -4.576.000 -3.472.000
Driftsresultat -85.000 -61.000 -75.000 -26.000 -29.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Resultat før skatt -86.000 -58.000 -73.000 -22.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -58.000 -73.000 -22.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 221.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.184.000 1.241.000 1.637.000 1.439.000 1.640.000
Sum eiendeler 1.388.000 1.462.000 1.637.000 1.439.000 1.640.000
Sum opptjent egenkapital 543.000 629.000 687.000 760.000 782.000
Sum egenkapital 543.000 629.000 687.000 760.000 782.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 845.000 833.000 950.000 680.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 1.462.000 1.637.000 1.440.000 1.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.000 3.903.000 67.000 403.000 3.419.000
Andre inntekter 4.120.000 0 3.302.000 4.147.000 24.000
Driftsinntekter 4.275.000 3.903.000 3.369.000 4.549.000 3.443.000
Varekostnad -1.496.000 -1.045.000 0 0 0
Lønninger -1.870.000 -2.059.000 -1.863.000 -2.071.000 -2.039.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -994.000 -860.000 -1.581.000 -2.505.000 -1.433.000
Driftskostnader -4.360.000 -3.964.000 -3.444.000 -4.576.000 -3.472.000
Driftsresultat -85.000 -61.000 -75.000 -26.000 -29.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -58.000 -73.000 -22.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 221.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 204.000 221.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 0 82.000
Andre fordringer 1.000 14.000 241.000 546.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.183.000 1.227.000 1.394.000 893.000 1.258.000
Sum omløpsmidler 1.184.000 1.241.000 1.637.000 1.439.000 1.640.000
Sum eiendeler 1.388.000 1.462.000 1.637.000 1.439.000 1.640.000
Sum opptjent egenkapital 543.000 629.000 687.000 760.000 782.000
Sum egenkapital 543.000 629.000 687.000 760.000 782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 172.000 163.000 0 156.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 715.000 660.000 780.000 680.000 693.000
Sum kortsiktig gjeld 845.000 833.000 950.000 680.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 1.462.000 1.637.000 1.440.000 1.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 339.000 408.000 687.000 759.000 783.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.7 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.7 2.1 1.9
Soliditet 39.1 4 4 52.8 47.7
Resultatgrad -1.6 -2.2 -0.6 -0.8
Rentedekningsgrad -21.3
Gjeldsgrad 1.6 1.3 1.4 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -5.9 -3.9 -4.4 -1.5 -1.6
Signatur
13.09.2010
IKKE TILDELT.
Prokurister
13.09.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex