Forum For Nordnorske Dansekunstnere
Juridisk navn:  Forum For Nordnorske Dansekunstnere
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91634617
Postboks 34 Fax: 78407455
9251 Tromsø 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 971400846
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
15.21%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
137.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2008
Omsetning: 250.000 217.000
Resultat: 33.000 0
Egenkapital: 57.000 24.000
Regnskap for  Forum For Nordnorske Dansekunstnere
Resultat 2010 2008
Driftsinntekter 250.000 217.000
Driftskostnader -218.000 -217.000
Driftsresultat 32.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt 33.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 33.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 82.000 65.000
Sum eiendeler 82.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 0 24.000
Sum egenkapital 57.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 250.000 217.000
Driftsinntekter 250.000 217.000
Varekostnad -212.000 0
Lønninger -6.000 -10.000
Avskrivning 0 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -193.000
Driftskostnader -218.000 -217.000
Driftsresultat 32.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 33.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 27.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 55.000 65.000
Sum omløpsmidler 82.000 65.000
Sum eiendeler 82.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 0 24.000
Sum egenkapital 57.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 24.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.6
Likviditetsgrad 2 3.3 1.6
Soliditet 69.5 36.9
Resultatgrad 12.8 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 40.2 0.0
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex