Fjellmjølk Da
Juridisk navn:  Fjellmjølk Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagmoen Sagmoen Fax:
2542 Vingelen 2542 Vingelen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tolga
Org.nr: 993748277
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/29/2009
Foretakstype: DA
Revisor: Arne Karlsen AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 7.489.000
Resultat: 1.000
Egenkapital: 1.826.000
Regnskap for  Fjellmjølk Da
Resultat 2020
Driftsinntekter 7.489.000
Driftskostnader -7.238.000
Driftsresultat 250.000
Finansinntekter 7.000
Finanskostnader -256.000
Finans -249.000
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.540.000
Sum omløpsmidler 2.530.000
Sum eiendeler 13.070.000
Sum opptjent egenkapital -334.000
Sum egenkapital 1.826.000
Sum langsiktig gjeld 9.196.000
Sum kortsiktig gjeld 2.049.000
Sum gjeld og egenkapital 13.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.434.000
Andre inntekter 2.056.000
Driftsinntekter 7.489.000
Varekostnad -2.580.000
Lønninger -1.860.000
Avskrivning -1.085.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.707.000
Driftskostnader -7.238.000
Driftsresultat 250.000
Finansinntekter 7.000
Finanskostnader -256.000
Finans -249.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 7.563.000
Maskiner anlegg 701.000
Driftsløsøre 2.249.000
Sum varige driftsmidler 10.513.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000
Sum anleggsmidler 10.540.000
Varebeholdning 1.709.000
Kundefordringer 393.000
Andre fordringer 250.000
Sum investeringer
Kasse, bank 178.000
Sum omløpsmidler 2.530.000
Sum eiendeler 13.070.000
Sum opptjent egenkapital -334.000
Sum egenkapital 1.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 9.196.000
Leverandørgjeld 2.038.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 2.049.000
Sum gjeld og egenkapital 13.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 481.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 14.0
Resultatgrad 3.3
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad 6.2
Total kapitalrentabilitet 2.0
Signatur
02.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.11.2021
Deltakerne kan forplikte selskapet hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex