Favorit AS
Juridisk navn:  Favorit AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51491400
Johan Feyers Gate 4 Johan Feyers Gate 4 Fax: 51491402
4370 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 811598992
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/29/1959
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.82%
Resultat  
  
524.39%
Egenkapital  
  
46.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.883.000 5.036.000 5.611.000 4.149.000 2.702.000
Resultat: 256.000 41.000 193.000 24.000 -40.000
Egenkapital: 665.000 454.000 413.000 220.000 196.000
Regnskap for  Favorit AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.883.000 5.036.000 5.611.000 4.149.000 2.702.000
Driftskostnader -5.606.000 -4.968.000 -5.387.000 -4.090.000 -2.712.000
Driftsresultat 277.000 67.000 225.000 60.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -26.000 -32.000 -36.000 -31.000
Finans -20.000 -26.000 -32.000 -36.000 -31.000
Resultat før skatt 256.000 41.000 193.000 24.000 -40.000
Skattekostnad -45.000 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 41.000 193.000 24.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 346.000 10.000 26.000 46.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.352.000 1.287.000 1.294.000 1.250.000 1.153.000
Sum eiendeler 1.698.000 1.297.000 1.320.000 1.296.000 1.228.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 -96.000 -137.000 -330.000 -354.000
Sum egenkapital 665.000 454.000 413.000 220.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 182.000 227.000 273.000 318.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 851.000 616.000 635.000 759.000 714.000
Sum gjeld og egenkapital 1.698.000 1.297.000 1.321.000 1.297.000 1.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.431.000 4.731.000 5.186.000 3.694.000 2.180.000
Andre inntekter 452.000 305.000 425.000 455.000 522.000
Driftsinntekter 5.883.000 5.036.000 5.611.000 4.149.000 2.702.000
Varekostnad -4.117.000 -3.645.000 -4.092.000 -2.892.000 -1.531.000
Lønninger -1.047.000 -895.000 -875.000 -738.000 -720.000
Avskrivning -13.000 -17.000 -20.000 -29.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -429.000 -411.000 -400.000 -431.000 -421.000
Driftskostnader -5.606.000 -4.968.000 -5.387.000 -4.090.000 -2.712.000
Driftsresultat 277.000 67.000 225.000 60.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -26.000 -32.000 -36.000 -31.000
Finans -20.000 -26.000 -32.000 -36.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 41.000 193.000 24.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 10.000 26.000 46.000 75.000
Sum varige driftsmidler 301.000 10.000 26.000 46.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 346.000 10.000 26.000 46.000 75.000
Varebeholdning 842.000 923.000 883.000 1.052.000 958.000
Kundefordringer 127.000 148.000 175.000 124.000 102.000
Andre fordringer 33.000 0 61.000 13.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 216.000 176.000 62.000 80.000
Sum omløpsmidler 1.352.000 1.287.000 1.294.000 1.250.000 1.153.000
Sum eiendeler 1.698.000 1.297.000 1.320.000 1.296.000 1.228.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 -96.000 -137.000 -330.000 -354.000
Sum egenkapital 665.000 454.000 413.000 220.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 81.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 182.000 227.000 273.000 318.000 318.000
Leverandørgjeld 189.000 181.000 125.000 181.000 161.000
Betalbar skatt 45.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 89.000 106.000 57.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 548.000 346.000 403.000 440.000 468.000
Sum kortsiktig gjeld 851.000 616.000 635.000 759.000 714.000
Sum gjeld og egenkapital 1.698.000 1.297.000 1.321.000 1.297.000 1.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 501.000 671.000 659.000 491.000 439.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.1 2 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3
Soliditet 39.2 3 31.3 1 1
Resultatgrad 4.7 1.3 4 1.4 -0.3
Rentedekningsgrad 13.9 2.6 7 1.7 -0.3
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.2 4.9 5.3
Total kapitalrentabilitet 16.3 5.2 1 4.6 -0.7
Signatur
15.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2016
Prokura hver for seg
Kielland Bente
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex