Fauske Glass As
Juridisk navn:  Fauske Glass As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75601020
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax:
8208 Fauske 8208 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 925152021
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/15/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flex As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 2.214.000
Resultat: 582.000
Egenkapital: 454.000
Regnskap for  Fauske Glass As
Resultat 2020
Driftsinntekter 2.214.000
Driftskostnader -1.630.000
Driftsresultat 584.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 582.000
Skattekostnad -128.000
Årsresultat 454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 393.000
Sum omløpsmidler 820.000
Sum eiendeler 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 304.000
Sum egenkapital 454.000
Sum langsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000
Sum gjeld og egenkapital 1.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.214.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.214.000
Varekostnad -796.000
Lønninger -578.000
Avskrivning -7.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -261.000
Driftskostnader -1.630.000
Driftsresultat 584.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte -150.000
Årsresultat 454.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 393.000
Sum varige driftsmidler 393.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 393.000
Varebeholdning 12.000
Kundefordringer 312.000
Andre fordringer 62.000
Sum investeringer
Kasse, bank 433.000
Sum omløpsmidler 820.000
Sum eiendeler 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 304.000
Sum egenkapital 454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 25.000
Leverandørgjeld 317.000
Betalbar skatt 103.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000
Utbytte -150.000
Annen kortsiktig gjeld 60.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000
Sum gjeld og egenkapital 1.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 37.4
Resultatgrad 26.4
Rentedekningsgrad 584.0
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet 48.1
Signatur
03.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex