Fauske Atletklubb
Juridisk navn:  Fauske Atletklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fauske Idrettshall Fauske Idrettshall Fax:
8201 Fauske 8201 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 985087733
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/23/1981
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 313.000
Resultat: -39.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for  Fauske Atletklubb
Resultat 2009
Driftsinntekter 313.000
Driftskostnader -350.000
Driftsresultat -38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -39.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 157.000
Sum eiendeler 157.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld 151.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 313.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -350.000
Driftskostnader -350.000
Driftsresultat -38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 157.000
Sum omløpsmidler 157.000
Sum eiendeler 157.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 151.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 3.8
Resultatgrad -12.1
Rentedekningsgrad -38.0
Gjeldsgrad 25.2
Total kapitalrentabilitet -24.2
Prokurister
30.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex