Engen Drift As
Juridisk navn:  Engen Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mellomjord Mellomjord Fax:
9060 Lyngseidet 9060 Lyngseidet
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 918844090
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mecono Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
221.7%
Resultat  
  
-278.95%
Egenkapital  
  
-350%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 341.000 106.000
Resultat: -72.000 -19.000
Egenkapital: -40.000 16.000
Regnskap for  Engen Drift As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 341.000 106.000
Driftskostnader -346.000 -125.000
Driftsresultat -4.000 -19.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -68.000 0
Finans -68.000 0
Resultat før skatt -72.000 -19.000
Skattekostnad 16.000 6.000
Årsresultat -56.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 233.000
Sum omløpsmidler 62.000 98.000
Sum eiendeler 287.000 331.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -14.000
Sum egenkapital -40.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld -48.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 106.000
Andre inntekter 254.000 0
Driftsinntekter 341.000 106.000
Varekostnad -37.000 -8.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -24.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -109.000
Driftskostnader -346.000 -125.000
Driftsresultat -4.000 -19.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -68.000 0
Finans -68.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -56.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 6.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 204.000 227.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 204.000 227.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 233.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 62.000 98.000
Sum omløpsmidler 62.000 98.000
Sum eiendeler 287.000 331.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -14.000
Sum egenkapital -40.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 375.000 296.000
Leverandørgjeld 0 67.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -48.000 -49.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -48.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 80.000
Likviditetsgrad 1 -1.3 5.4
Likviditetsgrad 2 -1.3 5.4
Soliditet -13.9 4.8
Resultatgrad -1.2 -17.9
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad -8.2 19.6
Total kapitalrentabilitet -1.4 -5.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex