Eng Gårdsdrift As
Juridisk navn:  Eng Gårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69287034
Risheimveien 2 Risheimveien 2 Fax:
1591 Sperrebotn 1591 Sperrebotn
Fylke: Kommune:
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 976300432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.14%
Resultat  
  
199.2%
Egenkapital  
  
25.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.593.000 9.043.000 9.476.000 9.972.000 9.825.000
Resultat: 247.000 -249.000 -357.000 192.000 -192.000
Egenkapital: 953.000 761.000 958.000 1.235.000 1.087.000
Regnskap for  Eng Gårdsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.593.000 9.043.000 9.476.000 9.972.000 9.825.000
Driftskostnader -10.340.000 -9.288.000 -9.833.000 -9.794.000 -10.027.000
Driftsresultat 252.000 -245.000 -357.000 177.000 -201.000
Finansinntekter 12.000 11.000 25.000 20.000
Finanskostnader -6.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finans -6.000 -4.000 0 15.000 10.000
Resultat før skatt 247.000 -249.000 -357.000 192.000 -192.000
Skattekostnad -54.000 52.000 80.000 -44.000 48.000
Årsresultat 192.000 -196.000 -277.000 147.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 529.000 505.000 490.000 493.000
Sum omløpsmidler 2.619.000 2.259.000 1.711.000 2.862.000 2.346.000
Sum eiendeler 2.919.000 2.788.000 2.216.000 3.352.000 2.839.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 556.000 753.000 1.030.000 882.000
Sum egenkapital 953.000 761.000 958.000 1.235.000 1.087.000
Sum langsiktig gjeld 642.000 594.000 573.000 610.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 1.324.000 1.433.000 685.000 1.507.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 2.919.000 2.788.000 2.216.000 3.352.000 2.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.557.000 8.984.000 9.390.000 9.900.000 9.723.000
Andre inntekter 36.000 58.000 86.000 71.000 102.000
Driftsinntekter 10.593.000 9.043.000 9.476.000 9.972.000 9.825.000
Varekostnad -6.969.000 -6.317.000 -6.774.000 -6.909.000 -7.445.000
Lønninger -1.675.000 -1.408.000 -1.494.000 -1.241.000 -1.358.000
Avskrivning -175.000 -148.000 -130.000 -128.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.521.000 -1.415.000 -1.435.000 -1.516.000 -1.119.000
Driftskostnader -10.340.000 -9.288.000 -9.833.000 -9.794.000 -10.027.000
Driftsresultat 252.000 -245.000 -357.000 177.000 -201.000
Finansinntekter 12.000 11.000 25.000 20.000
Finanskostnader -6.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finans -6.000 -4.000 0 15.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -196.000 -277.000 147.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 94.000 42.000 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 405.000 423.000 439.000 406.000
Sum varige driftsmidler 245.000 420.000 448.000 475.000 452.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 35.000
Sum anleggsmidler 300.000 529.000 505.000 490.000 493.000
Varebeholdning 943.000 1.216.000 926.000 1.284.000 1.267.000
Kundefordringer 459.000 354.000 541.000 693.000 574.000
Andre fordringer 198.000 229.000 188.000 190.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.019.000 459.000 56.000 695.000 317.000
Sum omløpsmidler 2.619.000 2.259.000 1.711.000 2.862.000 2.346.000
Sum eiendeler 2.919.000 2.788.000 2.216.000 3.352.000 2.839.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 556.000 753.000 1.030.000 882.000
Sum egenkapital 953.000 761.000 958.000 1.235.000 1.087.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 38.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 642.000 594.000 573.000 610.000 472.000
Leverandørgjeld 843.000 1.134.000 285.000 1.166.000 850.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 208.000 66.000 152.000 125.000 237.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 234.000 248.000 217.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 1.324.000 1.433.000 685.000 1.507.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 2.919.000 2.788.000 2.216.000 3.352.000 2.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.295.000 826.000 1.026.000 1.355.000 1.066.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.6 2.5 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 1.1 1 0.8
Soliditet 32.6 27.3 43.2 36.8 38.3
Resultatgrad 2.4 -2.7 -3.8 1.8
Rentedekningsgrad 42.0 -15.3 -32.5 17.7 -20.1
Gjeldsgrad 2.1 2.7 1.3 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 8.6 -8.4 -15.6 6 -6.4
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS MEDLEMMER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex