Elektron AS
Juridisk navn:  Elektron AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877757
Steinbergveien 48 Steinbergveien 48 Fax: 32877758
3053 Steinberg 3053 Steinberg
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 829367912
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/14/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.72%
Resultat  
  
-1782.22%
Egenkapital  
  
-96.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.408.000 4.092.000 4.413.000 5.646.000 5.448.000
Resultat: -757.000 45.000 -313.000 260.000 185.000
Egenkapital: 25.000 782.000 738.000 1.050.000 852.000
Regnskap for  Elektron AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.408.000 4.092.000 4.413.000 5.646.000 5.448.000
Driftskostnader -4.164.000 -4.052.000 -4.726.000 -5.384.000 -5.264.000
Driftsresultat -756.000 40.000 -313.000 262.000 184.000
Finansinntekter 2.000 8.000 1.000 2.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -4.000 -6.000
Finans -1.000 5.000 0 -2.000 1.000
Resultat før skatt -757.000 45.000 -313.000 260.000 185.000
Skattekostnad 0 0 -61.000 -40.000
Årsresultat -757.000 45.000 -313.000 198.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 30.000 131.000 72.000 92.000
Sum omløpsmidler 637.000 1.323.000 1.410.000 1.720.000 1.730.000
Sum eiendeler 661.000 1.353.000 1.541.000 1.792.000 1.822.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 682.000 638.000 950.000 752.000
Sum egenkapital 25.000 782.000 738.000 1.050.000 852.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 571.000 804.000 742.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 660.000 1.353.000 1.542.000 1.792.000 1.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.408.000 4.092.000 4.412.000 5.633.000 5.448.000
Andre inntekter 0 1.000 13.000 0
Driftsinntekter 3.408.000 4.092.000 4.413.000 5.646.000 5.448.000
Varekostnad -1.484.000 -1.337.000 -1.548.000 -2.021.000 -2.037.000
Lønninger -1.796.000 -1.943.000 -2.242.000 -2.454.000 -2.466.000
Avskrivning -6.000 -35.000 -59.000 -29.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -737.000 -877.000 -880.000 -730.000
Driftskostnader -4.164.000 -4.052.000 -4.726.000 -5.384.000 -5.264.000
Driftsresultat -756.000 40.000 -313.000 262.000 184.000
Finansinntekter 2.000 8.000 1.000 2.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -4.000 -6.000
Finans -1.000 5.000 0 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -757.000 45.000 -313.000 198.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 30.000 131.000 65.000 78.000
Sum varige driftsmidler 24.000 30.000 131.000 65.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 7.000 15.000
Sum anleggsmidler 24.000 30.000 131.000 72.000 92.000
Varebeholdning 29.000 303.000 276.000 235.000 206.000
Kundefordringer 157.000 285.000 859.000 552.000 1.361.000
Andre fordringer 17.000 17.000 19.000 17.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 718.000 256.000 916.000 146.000
Sum omløpsmidler 637.000 1.323.000 1.410.000 1.720.000 1.730.000
Sum eiendeler 661.000 1.353.000 1.541.000 1.792.000 1.822.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 682.000 638.000 950.000 752.000
Sum egenkapital 25.000 782.000 738.000 1.050.000 852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 23.000
Leverandørgjeld 184.000 146.000 185.000 130.000 229.000
Betalbar skatt 0 0 61.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 244.000 228.000 392.000 299.000 440.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 197.000 227.000 251.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 571.000 804.000 742.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 660.000 1.353.000 1.542.000 1.792.000 1.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 752.000 606.000 978.000 783.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.3 1.8 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.8 1.4 2 1.6
Soliditet 3.8 57.8 47.9 58.6 46.8
Resultatgrad -22.2 1 -7.1 4.6 3.4
Rentedekningsgrad -252.0 13.3 65.5 30.7
Gjeldsgrad 25.4 0.7 1.1 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet -114.2 3.5 -20.2 14.7 10.5
Signatur
15.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex