Eksportkompetanse Holding As
Juridisk navn:  Eksportkompetanse Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ishallveien 40B Ishallveien 40B Fax:
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920271421
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
204.42%
Resultat  
  
206.12%
Egenkapital  
  
131.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.685.000 882.000
Resultat: 150.000 49.000
Egenkapital: 204.000 88.000
Regnskap for  Eksportkompetanse Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.685.000 882.000
Driftskostnader -2.533.000 -831.000
Driftsresultat 152.000 52.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -4.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Resultat før skatt 150.000 49.000
Skattekostnad -33.000 -11.000
Årsresultat 117.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 349.000 321.000
Sum eiendeler 349.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 38.000
Sum egenkapital 204.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 145.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.684.000 882.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.685.000 882.000
Varekostnad -2.225.000 -354.000
Lønninger -177.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -477.000
Driftskostnader -2.533.000 -831.000
Driftsresultat 152.000 52.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -4.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 117.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 78.000 178.000
Andre fordringer 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 270.000 143.000
Sum omløpsmidler 349.000 321.000
Sum eiendeler 349.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 38.000
Sum egenkapital 204.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 9.000 155.000
Betalbar skatt 33.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000 87.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4
Soliditet 58.5 27.3
Resultatgrad 5.7 5.9
Rentedekningsgrad 3 17.3
Gjeldsgrad 0.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 44.1 16.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex