Eikebotn AS
Juridisk navn:  Eikebotn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Norevik Norevik Fax:
6947 Lavik 6947 Lavik
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 990667438
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
102.7%
Egenkapital  
  
0.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 51.000 29.000 66.000 0
Resultat: 27.000 -1.001.000 -57.000 756.000 2.992.000
Egenkapital: 4.635.000 4.608.000 5.712.000 5.743.000 5.871.000
Regnskap for  Eikebotn AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 51.000 29.000 66.000 0
Driftskostnader -20.000 -22.000 -16.000 -15.000 -13.000
Driftsresultat -20.000 29.000 13.000 50.000 -13.000
Finansinntekter 46.000 -526.000 -40.000 334.000 1.510.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 46.000 -526.000 -40.000 334.000 1.510.000
Resultat før skatt 27.000 -1.001.000 -57.000 756.000 2.992.000
Skattekostnad 0 -7.000 -4.000 -12.000 -3.000
Årsresultat 27.000 -504.000 -31.000 372.000 1.494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 0 0 5.696.000 4.902.000
Sum omløpsmidler 4.558.000 4.626.000 5.717.000 582.000 972.000
Sum eiendeler 4.647.000 4.626.000 5.717.000 6.278.000 5.874.000
Sum opptjent egenkapital 4.535.000 4.508.000 5.612.000 5.643.000 5.771.000
Sum egenkapital 4.635.000 4.608.000 5.712.000 5.743.000 5.871.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 18.000 5.000 535.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 4.647.000 4.626.000 5.717.000 6.278.000 5.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 51.000 29.000 66.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 51.000 29.000 66.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -22.000 -16.000 -15.000 -13.000
Driftskostnader -20.000 -22.000 -16.000 -15.000 -13.000
Driftsresultat -20.000 29.000 13.000 50.000 -13.000
Finansinntekter 46.000 -526.000 -40.000 334.000 1.510.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 46.000 -526.000 -40.000 334.000 1.510.000
Konsernbidrag -27.000 1.104.000 31.000 128.000 -1.494.000
Utbytte 0 -600.000 0 -500.000 0
Årsresultat 27.000 -504.000 -31.000 372.000 1.494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 89.000 0 0 5.696.000 4.902.000
Sum anleggsmidler 89.000 0 0 5.696.000 4.902.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 23.000 0 29.000 0
Andre fordringer 2.000 0 4.000 0 0
Sum investeringer 4.176.000 4.018.000 5.564.000 0 0
Kasse, bank 380.000 586.000 150.000 552.000 972.000
Sum omløpsmidler 4.558.000 4.626.000 5.717.000 582.000 972.000
Sum eiendeler 4.647.000 4.626.000 5.717.000 6.278.000 5.874.000
Sum opptjent egenkapital 4.535.000 4.508.000 5.612.000 5.643.000 5.771.000
Sum egenkapital 4.635.000 4.608.000 5.712.000 5.743.000 5.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 8.000 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 7.000 4.000 17.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 16.000 0
Utbytte 0 -600.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 2.000 0 500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 18.000 5.000 535.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 4.647.000 4.626.000 5.717.000 6.278.000 5.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.546.000 4.608.000 5.712.000 47.000 969.000
Likviditetsgrad 1 379.8 2 1143.4 1.1 3
Likviditetsgrad 2 379.8 2 1143.4 1.1 3
Soliditet 99.7 99.6 99.9 91.5 99.9
Resultatgrad 56.9 44.8 75.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 0.6 -10.7 -0.5 6.1 25.5
Signatur
13.04.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
13.04.2021
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex