Eikeberget As
Juridisk navn:  Eikeberget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vassbotnen 13 Heiamyrå 6 Fax:
4313 Sandnes 4031 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914499232
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Anker Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1900%
Egenkapital  
  
679.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.000 0 0 0 6.300.000
Resultat: -360.000 -18.000 -13.000 -26.000 178.000
Egenkapital: 2.441.000 313.000 331.000 344.000 370.000
Regnskap for  Eikeberget As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.000 0 0 0 6.300.000
Driftskostnader -47.000 -18.000 -13.000 -26.000 -6.079.000
Driftsresultat -32.000 -18.000 -13.000 -27.000 221.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -327.000 0 0 0 -45.000
Finans -327.000 0 0 1.000 -43.000
Resultat før skatt -360.000 -18.000 -13.000 -26.000 178.000
Skattekostnad 0 0 0 -44.000
Årsresultat -360.000 -18.000 -13.000 -26.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.000 319.000 350.000 445.000
Sum omløpsmidler 14.965.000 0 12.000 0 21.000
Sum eiendeler 14.965.000 319.000 331.000 350.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 113.000 131.000 144.000 170.000
Sum egenkapital 2.441.000 313.000 331.000 344.000 370.000
Sum langsiktig gjeld 12.100.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 424.000 6.000 0 7.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 14.965.000 319.000 331.000 351.000 466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 6.300.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 0 0 0 6.300.000
Varekostnad 0 1.000 -6.000 -6.027.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -18.000 -14.000 -20.000 -52.000
Driftskostnader -47.000 -18.000 -13.000 -26.000 -6.079.000
Driftsresultat -32.000 -18.000 -13.000 -27.000 221.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -327.000 0 0 0 -45.000
Finans -327.000 0 0 1.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -360.000 -18.000 -13.000 -26.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 319.000 319.000 350.000 445.000
Sum anleggsmidler 319.000 319.000 350.000 445.000
Varebeholdning 14.893.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 0 12.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 14.965.000 0 12.000 0 21.000
Sum eiendeler 14.965.000 319.000 331.000 350.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 113.000 131.000 144.000 170.000
Sum egenkapital 2.441.000 313.000 331.000 344.000 370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.100.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 6.000 0 7.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 44.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 415.000 0 0 0 36.000
Sum kortsiktig gjeld 424.000 6.000 0 7.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 14.965.000 319.000 331.000 351.000 466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.541.000 -6.000 12.000 -7.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 35.3 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0 0.2
Soliditet 16.3 98.1 1 9 79.4
Resultatgrad -213.3 3.5
Rentedekningsgrad -0.1 4.9
Gjeldsgrad 5.1 0 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.2 -5.6 -3.9 -7.4 47.9
Signatur
12.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex