Eiendomsutvikling AS Haugesund
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling AS Haugesund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52718130
v/ Øyvind Solstrand Øvregata 111 Kirkegata 95 Fax: 52718131
5527 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 950424745
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/23/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.52%
Resultat  
  
-26.19%
Egenkapital  
  
-7.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.089.000 1.274.000 1.271.000 1.061.000 1.026.000
Resultat: -477.000 -378.000 -205.000 -307.000 -291.000
Egenkapital: 3.032.000 3.293.000 3.487.000 3.632.000 3.850.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling AS Haugesund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.089.000 1.274.000 1.271.000 1.061.000 1.026.000
Driftskostnader -1.515.000 -1.595.000 -1.422.000 -1.314.000 -1.281.000
Driftsresultat -426.000 -321.000 -150.000 -252.000 -255.000
Finansinntekter 0 0 2.000 4.000
Finanskostnader -51.000 -58.000 -55.000 -57.000 -41.000
Finans -51.000 -58.000 -55.000 -55.000 -37.000
Resultat før skatt -477.000 -378.000 -205.000 -307.000 -291.000
Skattekostnad 105.000 83.000 60.000 89.000 93.000
Årsresultat -372.000 -295.000 -144.000 -218.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.998.000 5.144.000 5.290.000 5.459.000 5.611.000
Sum omløpsmidler 658.000 566.000 525.000 620.000 775.000
Sum eiendeler 5.656.000 5.710.000 5.815.000 6.079.000 6.386.000
Sum opptjent egenkapital 2.570.000 2.942.000 3.237.000 3.382.000 3.600.000
Sum egenkapital 3.032.000 3.293.000 3.487.000 3.632.000 3.850.000
Sum langsiktig gjeld 1.287.000 1.445.000 1.581.000 1.753.000 1.923.000
Sum kortsiktig gjeld 1.337.000 972.000 747.000 695.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 5.656.000 5.710.000 5.815.000 6.080.000 6.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 50.000 0 0
Andre inntekter 1.089.000 1.224.000 1.221.000 1.061.000 1.026.000
Driftsinntekter 1.089.000 1.274.000 1.271.000 1.061.000 1.026.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.087.000 -1.036.000 -939.000 -740.000 -772.000
Avskrivning -146.000 -146.000 -169.000 -152.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -413.000 -314.000 -422.000 -333.000
Driftskostnader -1.515.000 -1.595.000 -1.422.000 -1.314.000 -1.281.000
Driftsresultat -426.000 -321.000 -150.000 -252.000 -255.000
Finansinntekter 0 0 2.000 4.000
Finanskostnader -51.000 -58.000 -55.000 -57.000 -41.000
Finans -51.000 -58.000 -55.000 -55.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 -75.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -372.000 -295.000 -144.000 -218.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.998.000 5.144.000 5.290.000 5.436.000 5.582.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 4.998.000 5.144.000 5.290.000 5.459.000 5.611.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.998.000 5.144.000 5.290.000 5.459.000 5.611.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 277.000 250.000 317.000 295.000 295.000
Andre fordringer 286.000 144.000 15.000 22.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 172.000 193.000 303.000 464.000
Sum omløpsmidler 658.000 566.000 525.000 620.000 775.000
Sum eiendeler 5.656.000 5.710.000 5.815.000 6.079.000 6.386.000
Sum opptjent egenkapital 2.570.000 2.942.000 3.237.000 3.382.000 3.600.000
Sum egenkapital 3.032.000 3.293.000 3.487.000 3.632.000 3.850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 159.000 232.000 287.000 373.000 473.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.287.000 1.445.000 1.581.000 1.753.000 1.923.000
Leverandørgjeld 5.000 23.000 6.000 60.000 9.000
Betalbar skatt 0 25.000 12.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 134.000 68.000 85.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.235.000 815.000 648.000 538.000 525.000
Sum kortsiktig gjeld 1.337.000 972.000 747.000 695.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 5.656.000 5.710.000 5.815.000 6.080.000 6.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -679.000 -406.000 -222.000 -75.000 162.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3
Soliditet 53.6 57.7 6 59.7 60.3
Resultatgrad -39.1 -25.2 -11.8 -23.8 -24.9
Rentedekningsgrad -8.4 -5.5 -2.7 -4.4 -6.2
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -7.5 -5.6 -2.6 -4.1 -3.9
Signatur
12.02.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex