Eiendom Brua As
Juridisk navn:  Eiendom Brua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90744447
Gjærvika 4 Gjærvika 4 Fax:
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 996917088
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.71%
Resultat  
  
-39.13%
Egenkapital  
  
-49.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 466.000 479.000 589.000 654.000 701.000
Resultat: -224.000 -161.000 59.000 36.000 152.000
Egenkapital: -1.806.000 -1.212.000 -1.087.000 -1.117.000 -1.129.000
Regnskap for  Eiendom Brua As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 466.000 479.000 589.000 654.000 701.000
Driftskostnader -450.000 -393.000 -303.000 -355.000 -274.000
Driftsresultat 15.000 86.000 286.000 298.000 427.000
Finansinntekter 8.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -247.000 -250.000 -227.000 -262.000 -275.000
Finans -239.000 -247.000 -227.000 -262.000 -275.000
Resultat før skatt -224.000 -161.000 59.000 36.000 152.000
Skattekostnad -370.000 35.000 -29.000 -24.000 -54.000
Årsresultat -594.000 -125.000 30.000 11.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.886.000 3.416.000 3.541.000 3.730.000 3.914.000
Sum omløpsmidler 1.422.000 1.308.000 336.000 242.000 205.000
Sum eiendeler 4.308.000 4.724.000 3.877.000 3.972.000 4.119.000
Sum opptjent egenkapital -1.906.000 -1.312.000 -1.187.000 -1.217.000 -1.229.000
Sum egenkapital -1.806.000 -1.212.000 -1.087.000 -1.117.000 -1.129.000
Sum langsiktig gjeld 4.516.000 4.620.000 4.632.000 4.763.000 4.898.000
Sum kortsiktig gjeld 1.598.000 1.316.000 332.000 325.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 4.308.000 4.724.000 3.877.000 3.971.000 4.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 285.000 0
Andre inntekter 466.000 479.000 589.000 369.000 701.000
Driftsinntekter 466.000 479.000 589.000 654.000 701.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -233.000 -143.000 -195.000 -249.000
Driftskostnader -450.000 -393.000 -303.000 -355.000 -274.000
Driftsresultat 15.000 86.000 286.000 298.000 427.000
Finansinntekter 8.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -247.000 -250.000 -227.000 -262.000 -275.000
Finans -239.000 -247.000 -227.000 -262.000 -275.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -594.000 -125.000 30.000 11.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 370.000 335.000 363.000 388.000
Fast eiendom 2.886.000 3.046.000 3.206.000 3.366.000 3.526.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.886.000 3.046.000 3.206.000 3.366.000 3.526.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.886.000 3.416.000 3.541.000 3.730.000 3.914.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 308.000 287.000 295.000 190.000 175.000
Andre fordringer 131.000 0 0 7.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 983.000 1.021.000 41.000 44.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.422.000 1.308.000 336.000 242.000 205.000
Sum eiendeler 4.308.000 4.724.000 3.877.000 3.972.000 4.119.000
Sum opptjent egenkapital -1.906.000 -1.312.000 -1.187.000 -1.217.000 -1.229.000
Sum egenkapital -1.806.000 -1.212.000 -1.087.000 -1.117.000 -1.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.516.000 4.620.000 4.632.000 4.763.000 4.898.000
Leverandørgjeld 103.000 -3.000 25.000 15.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 35.000 48.000 71.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.467.000 1.283.000 258.000 239.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 1.598.000 1.316.000 332.000 325.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 4.308.000 4.724.000 3.877.000 3.971.000 4.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -176.000 -8.000 4.000 -83.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.7 0.6
Soliditet -41.9 -25.7 -28.1 -27.4
Resultatgrad 3.2 1 48.6 45.6 60.9
Rentedekningsgrad 0.1 0.3 1.3 1.1 1.6
Gjeldsgrad -3.4 -4.9 -4.6 -4.6 -4.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 1.9 7.4 7.5 10.4
Signatur
11.08.2021
SIGNATUR
SKIAKER TINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex