Eiby Bygdelag
Juridisk navn:  Eiby Bygdelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47327707
C/O Amund Heitmann Suhr Eibyveien 99 Eibyveien 64 Fax:
9518 Alta 9518 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 971494069
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/1/1990 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.71%
Resultat  
  
1.57%
Egenkapital  
  
12.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2008
Omsetning: 281.000 898.000
Resultat: 129.000 127.000
Egenkapital: 1.120.000 994.000
Regnskap for  Eiby Bygdelag
Resultat 2012 2008
Driftsinntekter 281.000 898.000
Driftskostnader -158.000 -785.000
Driftsresultat 123.000 113.000
Finansinntekter 7.000 14.000
Finanskostnader 0 0
Finans 7.000 14.000
Resultat før skatt 129.000 127.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 129.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 815.000 815.000
Sum omløpsmidler 306.000 179.000
Sum eiendeler 1.121.000 994.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 127.000
Sum egenkapital 1.120.000 994.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.120.000 994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 52.000
Andre inntekter 194.000 846.000
Driftsinntekter 281.000 898.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -785.000
Driftskostnader -158.000 -785.000
Driftsresultat 123.000 113.000
Finansinntekter 7.000 14.000
Finanskostnader 0 0
Finans 7.000 14.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 129.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 815.000 815.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 1.000
Sum varige driftsmidler 815.000 815.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 815.000 815.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 306.000 179.000
Sum omløpsmidler 306.000 179.000
Sum eiendeler 1.121.000 994.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 127.000
Sum egenkapital 1.120.000 994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.120.000 994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 179.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 43.8 12.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.6 12.8
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER OG KASSERER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex