Ebriola As
Juridisk navn:  Ebriola As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torpovegen 489 Torpovegen 489 Fax:
3579 Torpo 3579 Torpo
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 897991802
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.62%
Resultat  
  
-3.21%
Egenkapital  
  
26.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.698.000 1.623.000 2.088.000 1.631.000 866.000
Resultat: 332.000 343.000 237.000 310.000 127.000
Egenkapital: 1.257.000 997.000 732.000 550.000 314.000
Regnskap for  Ebriola As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.698.000 1.623.000 2.088.000 1.631.000 866.000
Driftskostnader -1.362.000 -1.283.000 -1.853.000 -1.314.000 -734.000
Driftsresultat 336.000 341.000 235.000 318.000 132.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -1.000 0 -8.000 -6.000
Finans -5.000 1.000 2.000 -8.000 -6.000
Resultat før skatt 332.000 343.000 237.000 310.000 127.000
Skattekostnad -72.000 -77.000 -54.000 -74.000 -33.000
Årsresultat 260.000 265.000 182.000 235.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 28.000 15.000 32.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.944.000 1.268.000 1.317.000 1.144.000 1.042.000
Sum eiendeler 2.004.000 1.296.000 1.332.000 1.176.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital 1.227.000 967.000 702.000 520.000 284.000
Sum egenkapital 1.257.000 997.000 732.000 550.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 170.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 298.000 597.000 626.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 2.003.000 1.295.000 1.331.000 1.176.000 1.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.697.000 1.623.000 2.087.000 1.471.000 841.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 160.000 25.000
Driftsinntekter 1.698.000 1.623.000 2.088.000 1.631.000 866.000
Varekostnad -904.000 -864.000 -1.350.000 -865.000 -411.000
Lønninger -29.000 0 -10.000 0 0
Avskrivning -11.000 -18.000 -17.000 -9.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -418.000 -401.000 -476.000 -440.000 -313.000
Driftskostnader -1.362.000 -1.283.000 -1.853.000 -1.314.000 -734.000
Driftsresultat 336.000 341.000 235.000 318.000 132.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -1.000 0 -8.000 -6.000
Finans -5.000 1.000 2.000 -8.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 260.000 265.000 182.000 235.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 27.000 14.000 31.000 40.000
Sum varige driftsmidler 59.000 27.000 14.000 31.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 60.000 28.000 15.000 32.000 41.000
Varebeholdning 1.045.000 722.000 569.000 693.000 775.000
Kundefordringer 211.000 0 194.000 273.000 50.000
Andre fordringer 17.000 0 0 17.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 672.000 546.000 554.000 161.000 200.000
Sum omløpsmidler 1.944.000 1.268.000 1.317.000 1.144.000 1.042.000
Sum eiendeler 2.004.000 1.296.000 1.332.000 1.176.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital 1.227.000 967.000 702.000 520.000 284.000
Sum egenkapital 1.257.000 997.000 732.000 550.000 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 170.000
Leverandørgjeld 375.000 94.000 258.000 202.000 41.000
Betalbar skatt 72.000 80.000 52.000 74.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 30.000 41.000 63.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 94.000 245.000 287.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 298.000 597.000 626.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 2.003.000 1.295.000 1.331.000 1.176.000 1.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 970.000 720.000 518.000 444.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.3 2.2 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.8 1.3 0.7 0.4
Soliditet 62.8 7 5 46.8 2
Resultatgrad 19.8 2 11.3 19.5 15.2
Rentedekningsgrad 48.0 3 39.8 2
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.8 1.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 16.9 26.5 17.8 2 12.2
Signatur
31.10.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
ESPEGARD ELSE-BRITH
SIGNATUR HVER FOR SEG
ESPEGARD OLA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex