Det Frivillige Skyttervesen
Juridisk navn:  Det Frivillige Skyttervesen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23172100
Økernveien 121 Økernveien 121 Fax: 23172101
0579 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943942102
Aksjekapital: 8.513 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 7/1/1893 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.27%
Resultat  
  
345.15%
Egenkapital  
  
26.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.113.000 64.828.000 61.912.000 60.593.000 65.085.000
Resultat: 3.441.000 773.000 1.100.000 402.000 857.000
Egenkapital: 16.486.000 13.045.000 12.272.000 11.172.000 10.769.000
Regnskap for  Det Frivillige Skyttervesen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.113.000 64.828.000 61.912.000 60.593.000 65.085.000
Driftskostnader -56.791.000 -64.228.000 -60.848.000 -60.254.000 -63.838.000
Driftsresultat 3.321.000 602.000 1.064.000 339.000 1.247.000
Finansinntekter 151.000 201.000 36.000 63.000 109.000
Finanskostnader -31.000 -30.000 0 0 -500.000
Finans 120.000 171.000 36.000 63.000 -391.000
Resultat før skatt 3.441.000 773.000 1.100.000 402.000 857.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.441.000 773.000 1.100.000 402.000 857.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.119.000 2.448.000 2.678.000 3.014.000 2.853.000
Sum omløpsmidler 26.353.000 20.053.000 19.404.000 17.170.000 19.003.000
Sum eiendeler 28.472.000 22.501.000 22.082.000 20.184.000 21.856.000
Sum opptjent egenkapital 16.486.000 13.044.000 12.272.000 11.172.000 10.769.000
Sum egenkapital 16.486.000 13.045.000 12.272.000 11.172.000 10.769.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.986.000 9.457.000 9.810.000 9.013.000 11.086.000
Sum gjeld og egenkapital 28.472.000 22.501.000 22.082.000 20.185.000 21.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.657.000 28.996.000 25.073.000 25.604.000 31.489.000
Andre inntekter 36.457.000 35.832.000 36.839.000 34.989.000 33.596.000
Driftsinntekter 60.113.000 64.828.000 61.912.000 60.593.000 65.085.000
Varekostnad -15.998.000 -21.277.000 -18.765.000 -19.744.000 -23.482.000
Lønninger -14.581.000 -14.844.000 -14.088.000 -13.207.000 -12.631.000
Avskrivning -301.000 -289.000 -286.000 -286.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.911.000 -27.818.000 -27.709.000 -27.017.000 -27.439.000
Driftskostnader -56.791.000 -64.228.000 -60.848.000 -60.254.000 -63.838.000
Driftsresultat 3.321.000 602.000 1.064.000 339.000 1.247.000
Finansinntekter 151.000 201.000 36.000 63.000 109.000
Finanskostnader -31.000 -30.000 0 0 -500.000
Finans 120.000 171.000 36.000 63.000 -391.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.441.000 773.000 1.100.000 402.000 857.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.136.000 1.438.000 1.650.000 1.937.000 2.223.000
Sum varige driftsmidler 1.136.000 1.438.000 1.650.000 1.937.000 2.223.000
Sum finansielle anleggsmidler 983.000 1.011.000 1.028.000 1.078.000 630.000
Sum anleggsmidler 2.119.000 2.448.000 2.678.000 3.014.000 2.853.000
Varebeholdning 10.071.000 11.222.000 8.565.000 6.710.000 9.440.000
Kundefordringer 861.000 1.514.000 1.694.000 1.910.000 3.564.000
Andre fordringer 4.129.000 1.768.000 1.666.000 1.608.000 1.203.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.292.000 5.549.000 7.480.000 6.942.000 4.796.000
Sum omløpsmidler 26.353.000 20.053.000 19.404.000 17.170.000 19.003.000
Sum eiendeler 28.472.000 22.501.000 22.082.000 20.184.000 21.856.000
Sum opptjent egenkapital 16.486.000 13.044.000 12.272.000 11.172.000 10.769.000
Sum egenkapital 16.486.000 13.045.000 12.272.000 11.172.000 10.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.250.000 2.609.000 4.538.000 4.414.000 5.558.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.404.000 1.550.000 1.614.000 1.578.000 1.088.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.333.000 5.297.000 3.657.000 3.021.000 4.441.000
Sum kortsiktig gjeld 11.986.000 9.457.000 9.810.000 9.013.000 11.086.000
Sum gjeld og egenkapital 28.472.000 22.501.000 22.082.000 20.185.000 21.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.367.000 10.596.000 9.594.000 8.157.000 7.917.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 2 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1.1 1.2 0.9
Soliditet 57.9 5 55.6 55.3 49.3
Resultatgrad 5.5 0.9 1.7 0.6 1.9
Rentedekningsgrad 107.1 20.1 2.5
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.8 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 12.2 3.6 5 2 6.2
Signatur
16.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex