Dagligvarehandelens Miljøforum As
Juridisk navn:  Dagligvarehandelens Miljøforum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40460330
Prinsens gate 1 Prinsens Gate 1 Fax: 94772014
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991271333
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/28/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
866.97%
Egenkapital  
  
164.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Resultat: 1.054.000 109.000 98.000 -46.000 13.000
Egenkapital: 1.317.000 497.000 388.000 289.000 335.000
Regnskap for  Dagligvarehandelens Miljøforum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Driftskostnader -2.448.000 -3.397.000 -3.407.000 -3.553.000 -3.488.000
Driftsresultat 1.052.000 103.000 93.000 -52.000 12.000
Finansinntekter 4.000 5.000 8.000 8.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000 -6.000
Finans 3.000 5.000 6.000 7.000 1.000
Resultat før skatt 1.054.000 109.000 98.000 -46.000 13.000
Skattekostnad -234.000 0 0 0 0
Årsresultat 821.000 109.000 98.000 -46.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 682.000 672.000
Sum omløpsmidler 1.792.000 2.486.000 1.033.000 1.308.000 3.376.000
Sum eiendeler 2.474.000 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.048.000
Sum opptjent egenkapital 1.205.000 384.000 276.000 177.000 223.000
Sum egenkapital 1.317.000 497.000 388.000 289.000 335.000
Sum langsiktig gjeld 697.000 697.000 697.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 1.157.000 1.975.000 630.000 1.004.000 3.015.000
Sum gjeld og egenkapital 2.474.000 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.250.000
Andre inntekter 0 0 0 -1.750.000
Driftsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.785.000 -2.690.000 -2.501.000 -2.361.000 -2.669.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -663.000 -707.000 -906.000 -1.187.000 -814.000
Driftskostnader -2.448.000 -3.397.000 -3.407.000 -3.553.000 -3.488.000
Driftsresultat 1.052.000 103.000 93.000 -52.000 12.000
Finansinntekter 4.000 5.000 8.000 8.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000 -6.000
Finans 3.000 5.000 6.000 7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 821.000 109.000 98.000 -46.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 682.000 667.000
Sum anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 682.000 672.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 729.000 0 0 0 2.187.000
Andre fordringer 229.000 140.000 231.000 311.000 328.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 834.000 2.346.000 802.000 997.000 860.000
Sum omløpsmidler 1.792.000 2.486.000 1.033.000 1.308.000 3.376.000
Sum eiendeler 2.474.000 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.048.000
Sum opptjent egenkapital 1.205.000 384.000 276.000 177.000 223.000
Sum egenkapital 1.317.000 497.000 388.000 289.000 335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 697.000 697.000 697.000 697.000
Leverandørgjeld 142.000 226.000 203.000 682.000 438.000
Betalbar skatt 234.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 541.000 331.000 94.000 51.000 567.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 1.417.000 332.000 270.000 2.010.000
Sum kortsiktig gjeld 1.157.000 1.975.000 630.000 1.004.000 3.015.000
Sum gjeld og egenkapital 2.474.000 3.168.000 1.715.000 1.990.000 4.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 511.000 403.000 304.000 361.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.6 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.6 1.3 1.1
Soliditet 53.2 15.7 22.6 14.5 8.3
Resultatgrad 30.1 2.9 2.7 -1.5 0.3
Rentedekningsgrad 1.052.0 46.5 2
Gjeldsgrad 0.9 5.4 3.4 5.9 11.1
Total kapitalrentabilitet 42.7 3.4 5.9 -2.2 0.5
Signatur
23.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex