Circle Group As
Juridisk navn:  Circle Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95098000
Postboks 8120 Forus Jåttåvågveien 7 Fax:
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 913640969
Aksjekapital: 12.689.200 NOK
Etableringsdato: 4/28/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.49%
Egenkapital  
  
-0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.000 0 0 0 0
Resultat: -59.000 -69.000 -83.000 -200.000 -8.118.000
Egenkapital: 66.893.000 66.952.000 67.022.000 67.104.000 56.082.000
Regnskap for  Circle Group As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.000 0 0 0 0
Driftskostnader -82.000 -68.000 -83.000 -200.000 -8.131.000
Driftsresultat -54.000 -68.000 -83.000 -200.000 -8.131.000
Finansinntekter 0 0 0 13.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans -5.000 -2.000 0 -1.000 12.000
Resultat før skatt -59.000 -69.000 -83.000 -200.000 -8.118.000
Skattekostnad 0 0 0 14.000
Årsresultat -59.000 -69.000 -83.000 -200.000 -8.104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.016.000 67.016.000 67.016.000 67.016.000 55.816.000
Sum omløpsmidler 177.000 14.000 34.000 120.000 1.717.000
Sum eiendeler 67.193.000 67.030.000 67.050.000 67.136.000 57.533.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -26.768.000
Sum egenkapital 66.893.000 66.952.000 67.022.000 67.104.000 56.082.000
Sum langsiktig gjeld 282.000 77.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 0 27.000 32.000 1.451.000
Sum gjeld og egenkapital 67.192.000 67.029.000 67.049.000 67.136.000 57.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -6.166.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 -124.000
Andre driftskostnader -82.000 -68.000 -83.000 -200.000 -1.841.000
Driftskostnader -82.000 -68.000 -83.000 -200.000 -8.131.000
Driftsresultat -54.000 -68.000 -83.000 -200.000 -8.131.000
Finansinntekter 0 0 0 13.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans -5.000 -2.000 0 -1.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -69.000 -83.000 -200.000 -8.104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 67.016.000 67.016.000 67.016.000 67.016.000 55.816.000
Sum anleggsmidler 67.016.000 67.016.000 67.016.000 67.016.000 55.816.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 23.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 14.000 34.000 97.000 854.000
Sum omløpsmidler 177.000 14.000 34.000 120.000 1.717.000
Sum eiendeler 67.193.000 67.030.000 67.050.000 67.136.000 57.533.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -26.768.000
Sum egenkapital 66.893.000 66.952.000 67.022.000 67.104.000 56.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 863.000
Sum langsiktig gjeld 282.000 77.000 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 27.000 32.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 203.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 350.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 0 27.000 32.000 1.451.000
Sum gjeld og egenkapital 67.192.000 67.029.000 67.049.000 67.136.000 57.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 14.000 7.000 88.000 266.000
Likviditetsgrad 1 10.4 1.3 3.8 1.2
Likviditetsgrad 2 10.4 0 1.3 3.8 1.2
Soliditet 99.6 99.9 1 1 97.5
Resultatgrad -192.9
Rentedekningsgrad -10.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -14.1
Signatur
13.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex