Christian Aks As
Juridisk navn:  Christian Aks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bolignummer H0501 Skovveien 13A Skovveien 13A Fax:
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924753307
Aksjekapital: 99.000 NOK
Etableringsdato: 1/28/2020
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -91.000
Egenkapital: 34.000
Regnskap for  Christian Aks As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -89.000
Driftsresultat -89.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -91.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000
Sum omløpsmidler 800.000
Sum eiendeler 833.000
Sum opptjent egenkapital -91.000
Sum egenkapital 34.000
Sum langsiktig gjeld 700.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -242.000
Lønninger 0
Avskrivning -8.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -81.000
Driftskostnader -89.000
Driftsresultat -89.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 33.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 33.000
Varebeholdning 242.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 558.000
Sum omløpsmidler 800.000
Sum eiendeler 833.000
Sum opptjent egenkapital -91.000
Sum egenkapital 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 700.000
Leverandørgjeld 98.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 702.000
Likviditetsgrad 1 8.2
Likviditetsgrad 2 5.7
Soliditet 4.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -44.5
Gjeldsgrad 23.5
Total kapitalrentabilitet -10.6
Signatur
21.06.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex