Cg Drammen As
Juridisk navn:  Cg Drammen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32817950
Trollstien 61 Austadgata 21 Fax: 32208905
3034 Drammen 3043 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 917980721
Aksjekapital: 106.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/28/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
75.38%
Resultat  
  
-121.39%
Egenkapital  
  
-517.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.308.000 1.316.000 0 0 391.000
Resultat: -797.000 -360.000 -138.000 -12.000 97.000
Egenkapital: -951.000 -154.000 416.000 554.000 566.000
Regnskap for  Cg Drammen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.308.000 1.316.000 0 0 391.000
Driftskostnader -3.094.000 -1.614.000 -138.000 -23.000 -297.000
Driftsresultat -786.000 -297.000 -138.000 -23.000 94.000
Finansinntekter 0 17.000 0 11.000 7.000
Finanskostnader -11.000 -80.000 0 0 -3.000
Finans -11.000 -63.000 0 11.000 4.000
Resultat før skatt -797.000 -360.000 -138.000 -12.000 97.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -15.000
Årsresultat -797.000 -360.000 -138.000 -12.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 77.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 201.000 116.000 453.000 577.000 588.000
Sum eiendeler 238.000 193.000 453.000 577.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -1.057.000 -260.000 310.000 448.000 460.000
Sum egenkapital -951.000 -154.000 416.000 554.000 566.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 347.000 37.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 193.000 453.000 576.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.308.000 1.304.000 0 0 327.000
Andre inntekter 0 12.000 0 0 63.000
Driftsinntekter 2.308.000 1.316.000 0 0 391.000
Varekostnad -27.000 -18.000 0 0 -244.000
Lønninger -1.502.000 -576.000 -68.000 0 -17.000
Avskrivning -4.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.561.000 -1.017.000 -70.000 -23.000 -36.000
Driftskostnader -3.094.000 -1.614.000 -138.000 -23.000 -297.000
Driftsresultat -786.000 -297.000 -138.000 -23.000 94.000
Finansinntekter 0 17.000 0 11.000 7.000
Finanskostnader -11.000 -80.000 0 0 -3.000
Finans -11.000 -63.000 0 11.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -797.000 -360.000 -138.000 -12.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 49.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 49.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 27.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 77.000 0 0 0
Varebeholdning 18.000 18.000 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 0 0 0
Andre fordringer 0 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 82.000 453.000 577.000 588.000
Sum omløpsmidler 201.000 116.000 453.000 577.000 588.000
Sum eiendeler 238.000 193.000 453.000 577.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -1.057.000 -260.000 310.000 448.000 460.000
Sum egenkapital -951.000 -154.000 416.000 554.000 566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 550.000 180.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 15.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 210.000 52.000 37.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 430.000 114.000 0 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 347.000 37.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 193.000 453.000 576.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -989.000 -231.000 416.000 555.000 566.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 12.2 26.2 26.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 12.2 26.2 26.8
Soliditet -397.9 -79.8 91.8 96.2 96.3
Resultatgrad -34.1 -22.6 24.0
Rentedekningsgrad -71.5 -3.7 33.7
Gjeldsgrad -1.3 -2.3 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -328.9 -145.1 -30.5 -2.1 17.2
Signatur
26.02.2016
STYRET.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex