Camp X As
Juridisk navn:  Camp X As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pastor Blaauws Vei 20B Pastor Blaauws Vei 20B Fax:
0962 Oslo 962 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914971705
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tema Regnskap Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
79.45%
Egenkapital  
  
-38.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 48.000 72.000 453.000 161.000 175.000
Resultat: -15.000 -73.000 101.000 71.000 -183.000
Egenkapital: 40.000 65.000 138.000 37.000 -33.000
Regnskap for  Camp X As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 48.000 72.000 453.000 161.000 175.000
Driftskostnader -63.000 -145.000 -353.000 -286.000 -222.000
Driftsresultat -15.000 -74.000 101.000 -126.000 -47.000
Finansinntekter 0 196.000 0
Finanskostnader 0 0 -136.000
Finans 0 196.000 -136.000
Resultat før skatt -15.000 -73.000 101.000 71.000 -183.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -15.000 -73.000 101.000 71.000 -183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 10.000 9.000 0
Sum omløpsmidler 40.000 63.000 128.000 29.000 0
Sum eiendeler 40.000 65.000 138.000 38.000 0
Sum opptjent egenkapital 35.000 108.000 7.000 -63.000
Sum egenkapital 40.000 65.000 138.000 37.000 -33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 34.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 65.000 138.000 37.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.000 72.000 453.000 161.000 175.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 48.000 72.000 453.000 161.000 175.000
Varekostnad -63.000 -85.000 -258.000 -75.000 -122.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -95.000 -211.000 -100.000
Driftskostnader -63.000 -145.000 -353.000 -286.000 -222.000
Driftsresultat -15.000 -74.000 101.000 -126.000 -47.000
Finansinntekter 0 196.000 0
Finanskostnader 0 0 -136.000
Finans 0 196.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -15.000 -73.000 101.000 71.000 -183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 10.000 9.000 0
Sum anleggsmidler 2.000 10.000 9.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 40.000 63.000 128.000 29.000 0
Sum omløpsmidler 40.000 63.000 128.000 29.000 0
Sum eiendeler 40.000 65.000 138.000 38.000 0
Sum opptjent egenkapital 35.000 108.000 7.000 -63.000
Sum egenkapital 40.000 65.000 138.000 37.000 -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 34.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 34.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 65.000 138.000 37.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 63.000 128.000 29.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1
Resultatgrad -31.3 -102.8 22.3 -78.3 -26.9
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -37.5 -113.8 73.2 189.2
Signatur
23.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex