Camp Arvesen As
Juridisk navn:  Camp Arvesen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eresfjord Eresfjord Fax:
6470 Eresfjord 6470 Eresfjord
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 997587251
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: K. Bråten Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
39.47%
Resultat  
  
720%
Egenkapital  
  
6.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 106.000 76.000 92.000 92.000 126.000
Resultat: 41.000 5.000 12.000 7.000 22.000
Egenkapital: -586.000 -626.000 -631.000 -458.000 -455.000
Regnskap for  Camp Arvesen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 106.000 76.000 92.000 92.000 126.000
Driftskostnader -54.000 -57.000 -66.000 -68.000 -70.000
Driftsresultat 52.000 19.000 27.000 24.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -14.000 -15.000 -17.000 -34.000
Finans -11.000 -14.000 -15.000 -17.000 -34.000
Resultat før skatt 41.000 5.000 12.000 7.000 22.000
Skattekostnad -186.000 -10.000 -14.000
Årsresultat 41.000 5.000 -173.000 -3.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 542.000 573.000 791.000 833.000
Sum omløpsmidler 82.000 70.000 77.000 78.000 42.000
Sum eiendeler 592.000 612.000 650.000 869.000 875.000
Sum opptjent egenkapital -786.000 -826.000 -831.000 -658.000 -655.000
Sum egenkapital -586.000 -626.000 -631.000 -458.000 -455.000
Sum langsiktig gjeld 323.000 374.000 423.000 470.000 875.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 864.000 859.000 856.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 612.000 651.000 868.000 874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 106.000 76.000 92.000 92.000 126.000
Driftsinntekter 106.000 76.000 92.000 92.000 126.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -25.000 -34.000 -36.000 -38.000
Driftskostnader -54.000 -57.000 -66.000 -68.000 -70.000
Driftsresultat 52.000 19.000 27.000 24.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -14.000 -15.000 -17.000 -34.000
Finans -11.000 -14.000 -15.000 -17.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 41.000 5.000 -173.000 -3.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 186.000 196.000
Fast eiendom 510.000 542.000 573.000 605.000 637.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 510.000 542.000 573.000 605.000 637.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 510.000 542.000 573.000 791.000 833.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 0
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 82.000 63.000 61.000 71.000 35.000
Sum omløpsmidler 82.000 70.000 77.000 78.000 42.000
Sum eiendeler 592.000 612.000 650.000 869.000 875.000
Sum opptjent egenkapital -786.000 -826.000 -831.000 -658.000 -655.000
Sum egenkapital -586.000 -626.000 -631.000 -458.000 -455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 323.000 374.000 423.000 470.000 875.000
Leverandørgjeld 11.000 6.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 855.000 853.000 853.000 853.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 864.000 859.000 856.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 612.000 651.000 868.000 874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -773.000 -794.000 -782.000 -778.000 -412.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -99.0 -102.3 -96.9 -52.8 -52.1
Resultatgrad 49.1 25.0 29.3 26.1 45.2
Rentedekningsgrad 4.7 1.4 1.8 1.4 1.7
Gjeldsgrad -2.0 -2.0 -2.9 -2.9
Total kapitalrentabilitet 8.8 3.1 4.1 2.8 6.5
Signatur
27.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.08.2020
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex