Cafe Cortado & Bar Hossain Akoudad
Juridisk navn:  Cafe Cortado & Bar Hossain Akoudad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22890560
Grefsenveien 6 Grefsenveien 6 Fax: 22890560
0483 Oslo 483 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977168376
Aksjekapital: 317.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/1997
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Ak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.57%
Resultat  
  
-36.36%
Egenkapital  
  
16.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2003 2002
Omsetning: 1.613.000 1.888.000 1.863.000
Resultat: 91.000 143.000 369.000
Egenkapital: 317.000 272.000 375.000
Regnskap for  Cafe Cortado & Bar Hossain Akoudad
Resultat 2004 2003 2002
Driftsinntekter 1.613.000 1.888.000 1.863.000
Driftskostnader -1.524.000 -1.746.000 -1.494.000
Driftsresultat 89.000 141.000 368.000
Finansinntekter 2.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -6.000
Finans 2.000 3.000 1.000
Resultat før skatt 91.000 143.000 369.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 143.000 136.000
Sum omløpsmidler 228.000 215.000 326.000
Sum eiendeler 356.000 358.000 462.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 317.000 272.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 86.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 358.000 463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.613.000 1.888.000 1.863.000
Varekostnad -1.040.000 -1.143.000 -1.029.000
Lønninger -151.000 -181.000 -127.000
Avskrivning -35.000 -27.000 -24.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -298.000 -374.000 -314.000
Driftskostnader -1.524.000 -1.746.000 -1.494.000
Driftsresultat 89.000 141.000 368.000
Finansinntekter 2.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -6.000
Finans 2.000 3.000 1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 128.000 143.000 136.000
Varebeholdning 200.000 173.000 194.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 27.000 42.000 132.000
Sum omløpsmidler 228.000 215.000 326.000
Sum eiendeler 356.000 358.000 462.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 317.000 272.000 375.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 38.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 21.000 24.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 27.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 86.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 358.000 463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 129.000 238.000
Likviditetsgrad 1 5.7 2.5 3.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 1.6
Soliditet 88.8 76.0 81.0
Resultatgrad 5.5 7.5 19.8
Rentedekningsgrad 62.5
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 25.5 40.2 81.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex