Cafe Ak As
Juridisk navn:  Cafe Ak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Anne Karine Øvrebø Elvesletta 16 c/o Anne Karine Øvrebø Elvesletta 16 Fax:
3919 Porsgrunn 3919 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 924413611
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørn Håkonsen As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.958.000
Resultat: -101.000
Egenkapital: -81.000
Regnskap for  Cafe Ak As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.958.000
Driftskostnader -2.060.000
Driftsresultat -101.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -101.000
Skattekostnad
Årsresultat -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 347.000
Sum eiendeler 347.000
Sum opptjent egenkapital -101.000
Sum egenkapital -81.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 429.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.958.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.958.000
Varekostnad
Lønninger -1.999.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -61.000
Driftskostnader -2.060.000
Driftsresultat -101.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 208.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 139.000
Sum omløpsmidler 347.000
Sum eiendeler 347.000
Sum opptjent egenkapital -101.000
Sum egenkapital -81.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 12.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 153.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 264.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -23.3
Resultatgrad -5.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.3
Total kapitalrentabilitet -29.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex