Byggmester - Grude AS
Juridisk navn:  Byggmester - Grude AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51789850
Eftelandsveien 94 Eftelandsveien 94 Fax:
4376 Helleland 4376 Helleland
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 994358812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/21/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.23%
Resultat  
  
-2.26%
Egenkapital  
  
5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.647.000 2.823.000 2.570.000 3.161.000 5.135.000
Resultat: 476.000 487.000 603.000 398.000 785.000
Egenkapital: 7.971.000 7.582.000 7.203.000 6.678.000 6.377.000
Regnskap for  Byggmester - Grude AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.647.000 2.823.000 2.570.000 3.161.000 5.135.000
Driftskostnader -2.284.000 -2.414.000 -2.313.000 -2.804.000 -4.359.000
Driftsresultat 362.000 409.000 256.000 358.000 776.000
Finansinntekter 113.000 78.000 489.000 40.000 9.000
Finanskostnader 0 -143.000 0 0
Finans 113.000 78.000 346.000 40.000 9.000
Resultat før skatt 476.000 487.000 603.000 398.000 785.000
Skattekostnad -87.000 -107.000 -78.000 -96.000 -197.000
Årsresultat 389.000 380.000 524.000 302.000 588.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 481.000 512.000 544.000 735.000 772.000
Sum omløpsmidler 7.240.000 6.683.000 6.275.000 6.099.000 6.032.000
Sum eiendeler 7.721.000 7.195.000 6.819.000 6.834.000 6.804.000
Sum opptjent egenkapital 7.871.000 7.482.000 7.103.000 6.578.000 6.277.000
Sum egenkapital 7.971.000 7.582.000 7.203.000 6.678.000 6.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -250.000 -387.000 -383.000 155.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 7.721.000 7.195.000 6.820.000 6.833.000 6.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.647.000 2.823.000 2.570.000 3.161.000 5.135.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.647.000 2.823.000 2.570.000 3.161.000 5.135.000
Varekostnad -2.114.000 -2.255.000 -2.047.000 -2.518.000 -3.377.000
Lønninger 0 -102.000 -151.000 -769.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -36.000 -36.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -127.000 -128.000 -99.000 -135.000
Driftskostnader -2.284.000 -2.414.000 -2.313.000 -2.804.000 -4.359.000
Driftsresultat 362.000 409.000 256.000 358.000 776.000
Finansinntekter 113.000 78.000 489.000 40.000 9.000
Finanskostnader 0 -143.000 0 0
Finans 113.000 78.000 346.000 40.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 389.000 380.000 524.000 302.000 588.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 12.000 12.000 12.000 13.000
Fast eiendom 468.000 500.000 532.000 564.000 596.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 8.000
Sum varige driftsmidler 468.000 500.000 532.000 568.000 604.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 155.000 155.000
Sum anleggsmidler 481.000 512.000 544.000 735.000 772.000
Varebeholdning 0 0 0 1.538.000
Kundefordringer 52.000 4.000 81.000 88.000 107.000
Andre fordringer 0 0 2.000 0
Sum investeringer 4.124.000 0 0 0 0
Kasse, bank 3.064.000 6.679.000 6.194.000 6.009.000 4.387.000
Sum omløpsmidler 7.240.000 6.683.000 6.275.000 6.099.000 6.032.000
Sum eiendeler 7.721.000 7.195.000 6.819.000 6.834.000 6.804.000
Sum opptjent egenkapital 7.871.000 7.482.000 7.103.000 6.578.000 6.277.000
Sum egenkapital 7.971.000 7.582.000 7.203.000 6.678.000 6.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -446.000 -615.000 -571.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 50.000 43.000 22.000 -9.000
Betalbar skatt 88.000 107.000 78.000 95.000 206.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 44.000 40.000 19.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 26.000 26.000 19.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld -250.000 -387.000 -383.000 155.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 7.721.000 7.195.000 6.820.000 6.833.000 6.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.490.000 7.070.000 6.658.000 5.944.000 5.605.000
Likviditetsgrad 1 -29.0 -17.3 -16.4 39.3 14.1
Likviditetsgrad 2 -29.0 -17.3 -16.4 39.3 10.5
Soliditet 103.2 105.4 105.6 97.7 93.7
Resultatgrad 13.7 14.5 1 11.3 15.1
Rentedekningsgrad 1.8
Gjeldsgrad -0.0 -0.1 -0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 6.8 10.9 5.8 11.5
Signatur
11.08.2009
STYRETS LEDER ALENE.
JAN ERIK GRUDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex