Bygg & Eiendomsreform AS
Juridisk navn:  Bygg & Eiendomsreform AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51494140
Postboks 96 Bøckmans gate 5 Fax: 51494140
4379 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 951877336
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
87.92%
Egenkapital  
  
-11.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 535.000 456.000 445.000 912.000
Resultat: -162.000 -1.341.000 -87.000 -55.000 463.000
Egenkapital: -1.548.000 -1.386.000 355.000 442.000 495.000
Regnskap for  Bygg & Eiendomsreform AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 535.000 456.000 445.000 912.000
Driftskostnader -57.000 -1.750.000 -442.000 -439.000 -396.000
Driftsresultat -57.000 -1.215.000 13.000 6.000 516.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -126.000 -101.000 -61.000 -53.000
Finans -104.000 -126.000 -101.000 -61.000 -53.000
Resultat før skatt -162.000 -1.341.000 -87.000 -55.000 463.000
Skattekostnad 0 0 0 2.000 -2.000
Årsresultat -162.000 -1.341.000 -87.000 -53.000 461.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum omløpsmidler 43.000 78.000 1.545.000 1.097.000 882.000
Sum eiendeler 64.000 99.000 1.566.000 1.118.000 903.000
Sum opptjent egenkapital -1.648.000 -1.486.000 255.000 342.000 395.000
Sum egenkapital -1.548.000 -1.386.000 355.000 442.000 495.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.613.000 1.486.000 1.211.000 676.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000 100.000 1.566.000 1.118.000 903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 535.000 456.000 445.000 912.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 535.000 456.000 445.000 912.000
Varekostnad 0 -100.000 -196.000 -98.000 -22.000
Lønninger 0 -58.000 -129.000 -231.000 -229.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -1.592.000 -117.000 -110.000 -145.000
Driftskostnader -57.000 -1.750.000 -442.000 -439.000 -396.000
Driftsresultat -57.000 -1.215.000 13.000 6.000 516.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -126.000 -101.000 -61.000 -53.000
Finans -104.000 -126.000 -101.000 -61.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -162.000 -1.341.000 -87.000 -53.000 461.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Varebeholdning 43.000 43.000 143.000 143.000 143.000
Kundefordringer 0 35.000 1.400.000 944.000 645.000
Andre fordringer 0 0 2.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 94.000
Sum omløpsmidler 43.000 78.000 1.545.000 1.097.000 882.000
Sum eiendeler 64.000 99.000 1.566.000 1.118.000 903.000
Sum opptjent egenkapital -1.648.000 -1.486.000 255.000 342.000 395.000
Sum egenkapital -1.548.000 -1.386.000 355.000 442.000 495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.110.000 1.133.000 908.000 394.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 47.000 21.000 18.000 9.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 42.000 17.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 455.000 332.000 244.000 256.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 1.613.000 1.486.000 1.211.000 676.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000 100.000 1.566.000 1.118.000 903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.570.000 -1.408.000 334.000 421.000 476.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1.3 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 1.5 1.9
Soliditet -2381.5 22.7 39.5 54.8
Resultatgrad -227.1 2.9 1.3 56.6
Rentedekningsgrad -0.5 -9.6 0.1 0.1 9.7
Gjeldsgrad - -1.1 3.4 1.5 0.8
Total kapitalrentabilitet -87.7 0.8 0.5 57.1
Signatur
23.06.2021
SIGNATUR
AARSTAD HARALD
Prokurister
23.06.2021
Prokura hver for seg
Aarstad Harald
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex