Buskerud Boligutvikling As
Juridisk navn:  Buskerud Boligutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45486940
Heggenveien 21 Heggenveien 21 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 815094662
Aksjekapital: 10.310.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/19/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1169.96%
Resultat  
  
821.66%
Egenkapital  
  
5.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.697.000 3.992.000 25.980.000 12.453.000 17.893.000
Resultat: 4.164.000 -577.000 1.415.000 515.000 1.520.000
Egenkapital: 22.896.000 21.785.000 12.181.000 10.897.000 4.544.000
Regnskap for  Buskerud Boligutvikling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.697.000 3.992.000 25.980.000 12.453.000 17.893.000
Driftskostnader -44.912.000 -3.960.000 -23.847.000 -11.603.000 -16.173.000
Driftsresultat 5.785.000 32.000 2.133.000 851.000 1.721.000
Finansinntekter 10.000 3.000 0 0 5.000
Finanskostnader -1.631.000 -613.000 -717.000 -336.000 -206.000
Finans -1.621.000 -610.000 -717.000 -336.000 -201.000
Resultat før skatt 4.164.000 -577.000 1.415.000 515.000 1.520.000
Skattekostnad -891.000 127.000 -328.000 -126.000 -380.000
Årsresultat 3.273.000 -450.000 1.087.000 389.000 1.139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.337.000 33.725.000 22.876.000 12.874.000 7.576.000
Sum omløpsmidler 33.078.000 12.821.000 5.683.000 18.122.000 29.000
Sum eiendeler 68.415.000 46.546.000 28.559.000 30.996.000 7.605.000
Sum opptjent egenkapital 3.581.000 2.470.000 2.920.000 1.833.000 1.444.000
Sum egenkapital 22.896.000 21.785.000 12.181.000 10.897.000 4.544.000
Sum langsiktig gjeld 41.238.000 20.644.000 15.981.000 17.445.000 2.548.000
Sum kortsiktig gjeld 4.279.000 4.116.000 398.000 2.653.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 68.413.000 46.545.000 28.560.000 30.995.000 7.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.801.000 2.656.000 25.090.000 11.960.000 17.630.000
Andre inntekter 1.896.000 1.336.000 890.000 493.000 263.000
Driftsinntekter 50.697.000 3.992.000 25.980.000 12.453.000 17.893.000
Varekostnad -42.785.000 -2.412.000 -22.820.000 -10.862.000 -15.836.000
Lønninger -459.000 -48.000 -5.000 -10.000 0
Avskrivning -365.000 -288.000 -149.000 -89.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.303.000 -1.212.000 -873.000 -642.000 -297.000
Driftskostnader -44.912.000 -3.960.000 -23.847.000 -11.603.000 -16.173.000
Driftsresultat 5.785.000 32.000 2.133.000 851.000 1.721.000
Finansinntekter 10.000 3.000 0 0 5.000
Finanskostnader -1.631.000 -613.000 -717.000 -336.000 -206.000
Finans -1.621.000 -610.000 -717.000 -336.000 -201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.650.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.273.000 -450.000 1.087.000 389.000 1.139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 188.000 61.000 30.000 10.000
Fast eiendom 33.958.000 33.537.000 22.815.000 12.844.000 7.566.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.958.000 33.537.000 22.815.000 12.844.000 7.566.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.379.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.337.000 33.725.000 22.876.000 12.874.000 7.576.000
Varebeholdning 28.332.000 12.635.000 2.308.000 17.837.000 0
Kundefordringer 4.584.000 3.000 3.090.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 182.000 285.000 285.000 11.000
Sum omløpsmidler 33.078.000 12.821.000 5.683.000 18.122.000 29.000
Sum eiendeler 68.415.000 46.546.000 28.559.000 30.996.000 7.605.000
Sum opptjent egenkapital 3.581.000 2.470.000 2.920.000 1.833.000 1.444.000
Sum egenkapital 22.896.000 21.785.000 12.181.000 10.897.000 4.544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.238.000 20.644.000 15.981.000 17.445.000 2.548.000
Leverandørgjeld 143.000 1.825.000 7.000 2.505.000 122.000
Betalbar skatt 695.000 0 360.000 146.000 390.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 14.000 0 1.000 0
Utbytte -1.650.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.736.000 2.277.000 32.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.279.000 4.116.000 398.000 2.653.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 68.413.000 46.545.000 28.560.000 30.995.000 7.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.799.000 8.705.000 5.285.000 15.469.000 -483.000
Likviditetsgrad 1 7.7 3 14. 6.8 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 8.5 0.1 0.1
Soliditet 33.5 46.8 42.7 35.2 59.8
Resultatgrad 11.4 0.8 8.2 6.8 9.6
Rentedekningsgrad 3.5 0.1 3 2.5 8.4
Gjeldsgrad 2.0 1.1 1.3 1.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.5 0.1 7.5 2.7 22.7
Signatur
16.10.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex