Brødr Salomonsen As
Juridisk navn:  Brødr Salomonsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56145011
Postboks 149 Fax: 56145096
5327 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 830560092
Aksjekapital: 219.711 NOK
Etableringsdato: 1/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.93%
Resultat  
  
-47.83%
Egenkapital  
  
-8.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 450.000 433.000 678.000 6.456.000 7.444.000
Resultat: -68.000 -46.000 -45.000 -37.000 148.000
Egenkapital: 397.000 436.000 457.000 484.000 505.000
Regnskap for  Brødr Salomonsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 450.000 433.000 678.000 6.456.000 7.444.000
Driftskostnader -429.000 -426.000 -619.000 -6.340.000 -7.150.000
Driftsresultat 21.000 6.000 59.000 116.000 294.000
Finansinntekter 68.000 72.000 53.000 12.000 10.000
Finanskostnader -156.000 -125.000 -157.000 -165.000 -156.000
Finans -88.000 -53.000 -104.000 -153.000 -146.000
Resultat før skatt -68.000 -46.000 -45.000 -37.000 148.000
Skattekostnad 29.000 25.000 19.000 16.000 -27.000
Årsresultat -39.000 -21.000 -27.000 -21.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.703.000 3.024.000 3.345.000 3.665.000 3.825.000
Sum omløpsmidler 767.000 568.000 799.000 2.280.000 2.606.000
Sum eiendeler 3.470.000 3.592.000 4.144.000 5.945.000 6.431.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 0 -493.000 -472.000
Sum egenkapital 397.000 436.000 457.000 484.000 505.000
Sum langsiktig gjeld 3.008.000 3.075.000 3.644.000 4.573.000 4.608.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 81.000 43.000 889.000 1.318.000
Sum gjeld og egenkapital 3.470.000 3.592.000 4.144.000 5.945.000 6.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.451.000 7.420.000
Andre inntekter 450.000 433.000 678.000 6.000 24.000
Driftsinntekter 450.000 433.000 678.000 6.456.000 7.444.000
Varekostnad -91.000 -1.372.000 -2.198.000
Lønninger 12.000 -1.873.000 -1.878.000
Avskrivning -321.000 -321.000 -321.000 -166.000 -165.000
Nedskrivning 0 -19.000 0
Andre driftskostnader -108.000 -105.000 -219.000 -2.910.000 -2.909.000
Driftskostnader -429.000 -426.000 -619.000 -6.340.000 -7.150.000
Driftsresultat 21.000 6.000 59.000 116.000 294.000
Finansinntekter 68.000 72.000 53.000 12.000 10.000
Finanskostnader -156.000 -125.000 -157.000 -165.000 -156.000
Finans -88.000 -53.000 -104.000 -153.000 -146.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -39.000 -21.000 -27.000 -21.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.503.000 2.824.000 3.145.000 3.465.000 3.593.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 32.000
Sum varige driftsmidler 2.503.000 2.824.000 3.145.000 3.465.000 3.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 2.703.000 3.024.000 3.345.000 3.665.000 3.825.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -20.000 115.000 111.000 790.000 1.116.000
Andre fordringer 67.000 70.000 42.000 24.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 721.000 384.000 646.000 1.466.000 1.435.000
Sum omløpsmidler 767.000 568.000 799.000 2.280.000 2.606.000
Sum eiendeler 3.470.000 3.592.000 4.144.000 5.945.000 6.431.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 0 -493.000 -472.000
Sum egenkapital 397.000 436.000 457.000 484.000 505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 75.000 144.000 170.000 205.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.008.000 3.075.000 3.644.000 4.573.000 4.608.000
Leverandørgjeld 2.000 14.000 15.000 678.000 897.000
Betalbar skatt 38.000 44.000 7.000 19.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 23.000 21.000 113.000 182.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 79.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 81.000 43.000 889.000 1.318.000
Sum gjeld og egenkapital 3.470.000 3.592.000 4.144.000 5.945.000 6.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 702.000 487.000 756.000 1.391.000 1.288.000
Likviditetsgrad 1 11.8 7.0 18.6 2.6 2
Likviditetsgrad 2 11.8 7.0 18.6 2.6 2
Soliditet 11.4 12.1 1 8.1 7.9
Resultatgrad 4.7 1.4 8.7 1.8 3.9
Rentedekningsgrad 0.1 0.4 0.7 1.9
Gjeldsgrad 7.7 7.2 8.1 11.3 11.7
Total kapitalrentabilitet 2.6 2.2 2.7 2.2 4.7
Signatur
09.09.2022
STYRET TEGNER SELSKAPET SAMLET.
Prokurister
09.09.2022
Selskapets formann og styremedlem har begge prokura.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex