Bergen Frisørteam AS
Juridisk navn:  Bergen Frisørteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66821111
Sverre Hjetlands Vei 1 Sverre Hjetlands Vei 1 Fax: 55345050
5161 Laksevåg 5161 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981654285
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/22/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.99%
Resultat  
  
-264.82%
Egenkapital  
  
33.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.650.000 4.397.000 3.623.000 3.051.000 2.751.000
Resultat: -328.000 199.000 587.000 157.000 307.000
Egenkapital: -294.000 -442.000 -641.000 -1.228.000 -1.385.000
Regnskap for  Bergen Frisørteam AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.650.000 4.397.000 3.623.000 3.051.000 2.751.000
Driftskostnader -3.795.000 -4.114.000 -2.957.000 -2.815.000 -2.360.000
Driftsresultat -144.000 283.000 666.000 237.000 391.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -184.000 -84.000 -79.000 -80.000 -84.000
Finans -184.000 -84.000 -79.000 -80.000 -84.000
Resultat før skatt -328.000 199.000 587.000 157.000 307.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -328.000 199.000 587.000 157.000 307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 435.000 472.000 559.000 660.000
Sum omløpsmidler 2.068.000 1.686.000 1.677.000 920.000 828.000
Sum eiendeler 2.475.000 2.121.000 2.149.000 1.479.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital -1.770.000 -1.442.000 -1.642.000 -2.228.000 -2.385.000
Sum egenkapital -294.000 -442.000 -641.000 -1.228.000 -1.385.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 61.000 61.000 133.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 2.368.000 2.501.000 2.729.000 2.574.000 2.705.000
Sum gjeld og egenkapital 2.475.000 2.121.000 2.149.000 1.480.000 1.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.650.000 4.397.000 3.623.000 3.051.000 2.587.000
Andre inntekter 0 0 0 0 164.000
Driftsinntekter 3.650.000 4.397.000 3.623.000 3.051.000 2.751.000
Varekostnad -532.000 -506.000 -360.000 -300.000 -425.000
Lønninger -2.607.000 -2.637.000 -1.953.000 -1.743.000 -1.237.000
Avskrivning -35.000 -44.000 -93.000 -109.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -621.000 -927.000 -551.000 -663.000 -589.000
Driftskostnader -3.795.000 -4.114.000 -2.957.000 -2.815.000 -2.360.000
Driftsresultat -144.000 283.000 666.000 237.000 391.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -184.000 -84.000 -79.000 -80.000 -84.000
Finans -184.000 -84.000 -79.000 -80.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -328.000 199.000 587.000 157.000 307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 35.000 78.000 172.000 280.000
Sum varige driftsmidler 0 35.000 78.000 172.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 407.000 400.000 394.000 387.000 380.000
Sum anleggsmidler 407.000 435.000 472.000 559.000 660.000
Varebeholdning 283.000 340.000 435.000 435.000 435.000
Kundefordringer 121.000 212.000 192.000 86.000 27.000
Andre fordringer 1.624.000 1.060.000 1.007.000 321.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 74.000 43.000 78.000 112.000
Sum omløpsmidler 2.068.000 1.686.000 1.677.000 920.000 828.000
Sum eiendeler 2.475.000 2.121.000 2.149.000 1.479.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital -1.770.000 -1.442.000 -1.642.000 -2.228.000 -2.385.000
Sum egenkapital -294.000 -442.000 -641.000 -1.228.000 -1.385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 313.000 180.000 296.000 307.000 427.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 61.000 61.000 133.000 168.000
Leverandørgjeld 191.000 541.000 613.000 652.000 574.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 385.000 480.000 440.000 234.000 264.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.479.000 1.300.000 1.380.000 1.380.000 1.440.000
Sum kortsiktig gjeld 2.368.000 2.501.000 2.729.000 2.574.000 2.705.000
Sum gjeld og egenkapital 2.475.000 2.121.000 2.149.000 1.480.000 1.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -300.000 -815.000 -1.052.000 -1.654.000 -1.877.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2
Soliditet -11.9 -20.8 -29.8 -83.0 -93.1
Resultatgrad -3.9 6.4 18.4 7.8 14.2
Rentedekningsgrad -0.8 3.4 8.4 3.0 4.7
Gjeldsgrad -9.4 -5.8 -4.4 -2.2 -2.1
Total kapitalrentabilitet -5.8 13.3 3 16.0 26.3
Signatur
23.05.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex