Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Døvesenter
Juridisk navn:  Bergen Døvesenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55328321
Kalfarveien 79 Kalfarveien 79 Fax: 55311188
5022 Bergen 5022 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 939467203
Aksjekapital: 2.314 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/30/1880
Foretakstype: FLI
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 1.797.000
Resultat: -203.000
Egenkapital: 2.314.000
Regnskap for  Bergen Døvesenter
Resultat 2002
Driftsinntekter 1.797.000
Driftskostnader -1.977.000
Driftsresultat -180.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -28.000
Finans -23.000
Resultat før skatt -203.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.059.000
Sum omløpsmidler 163.000
Sum eiendeler 3.222.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.314.000
Sum langsiktig gjeld 776.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000
Sum gjeld og egenkapital 3.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.797.000
Varekostnad 0
Lønninger -856.000
Avskrivning -30.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.091.000
Driftskostnader -1.977.000
Driftsresultat -180.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -28.000
Finans -23.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 3.059.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 32.000
Sum investeringer
Kasse, bank 131.000
Sum omløpsmidler 163.000
Sum eiendeler 3.222.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 776.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 30.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000
Sum gjeld og egenkapital 3.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 71.8
Resultatgrad -10.0
Rentedekningsgrad -6.3
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.4
Signatur
04.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex