Bergen Agent AS
Juridisk navn:  Bergen Agent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55922890
Fantoftvegen 38 Fantoftvegen 38 Fax: 55922888
5072 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 968117823
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/22/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ecit Os As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.74%
Resultat  
  
129.42%
Egenkapital  
  
3.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.464.000 34.600.000 15.599.000 11.428.000 13.538.000
Resultat: 2.776.000 1.210.000 519.000 -435.000 -810.000
Egenkapital: 4.533.000 4.369.000 3.301.000 2.782.000 5.461.000
Regnskap for  Bergen Agent AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.464.000 34.600.000 15.599.000 11.428.000 13.538.000
Driftskostnader -48.645.000 -33.341.000 -15.034.000 -11.868.000 -14.361.000
Driftsresultat 2.819.000 1.258.000 564.000 -441.000 -824.000
Finansinntekter 10.000 11.000 4.000 6.000 14.000
Finanskostnader -53.000 -58.000 -48.000 0 0
Finans -43.000 -47.000 -44.000 6.000 14.000
Resultat før skatt 2.776.000 1.210.000 519.000 -435.000 -810.000
Skattekostnad -612.000 -142.000 0 0 32.000
Årsresultat 2.164.000 1.068.000 519.000 -435.000 -778.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.072.000 774.000 949.000 486.000 846.000
Sum omløpsmidler 11.782.000 7.096.000 2.815.000 4.730.000 5.588.000
Sum eiendeler 12.854.000 7.870.000 3.764.000 5.216.000 6.434.000
Sum opptjent egenkapital 4.155.000 3.991.000 2.923.000 2.404.000 4.761.000
Sum egenkapital 4.533.000 4.369.000 3.301.000 2.782.000 5.461.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 35.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.294.000 3.466.000 464.000 2.434.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 12.854.000 7.870.000 3.765.000 5.216.000 6.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.464.000 34.600.000 15.321.000 11.181.000 13.538.000
Andre inntekter 0 278.000 247.000 0
Driftsinntekter 51.464.000 34.600.000 15.599.000 11.428.000 13.538.000
Varekostnad -45.605.000 -30.766.000 -13.327.000 -9.762.000 -10.661.000
Lønninger -1.309.000 -1.299.000 -1.029.000 -1.360.000 -2.566.000
Avskrivning -274.000 -200.000 -218.000 -317.000 -355.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.457.000 -1.076.000 -460.000 -429.000 -779.000
Driftskostnader -48.645.000 -33.341.000 -15.034.000 -11.868.000 -14.361.000
Driftsresultat 2.819.000 1.258.000 564.000 -441.000 -824.000
Finansinntekter 10.000 11.000 4.000 6.000 14.000
Finanskostnader -53.000 -58.000 -48.000 0 0
Finans -43.000 -47.000 -44.000 6.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.164.000 1.068.000 519.000 -435.000 -778.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 40.000 0 36.000 81.000
Sum varige driftsmidler 1.072.000 774.000 949.000 486.000 846.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.072.000 774.000 949.000 486.000 846.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.728.000 4.309.000 2.350.000 4.110.000 815.000
Andre fordringer 715.000 327.000 54.000 355.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.340.000 2.460.000 412.000 264.000 4.757.000
Sum omløpsmidler 11.782.000 7.096.000 2.815.000 4.730.000 5.588.000
Sum eiendeler 12.854.000 7.870.000 3.764.000 5.216.000 6.434.000
Sum opptjent egenkapital 4.155.000 3.991.000 2.923.000 2.404.000 4.761.000
Sum egenkapital 4.533.000 4.369.000 3.301.000 2.782.000 5.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 35.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 35.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.748.000 567.000 218.000 1.800.000 717.000
Betalbar skatt 620.000 107.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 179.000 106.000 170.000 14.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.707.000 2.612.000 140.000 464.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 8.294.000 3.466.000 464.000 2.434.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 12.854.000 7.870.000 3.765.000 5.216.000 6.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.488.000 3.630.000 2.351.000 2.296.000 4.615.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 6.1 1.9 5.7
Likviditetsgrad 2 1.4 2 6.1 1.9 5.7
Soliditet 35.3 55.5 87.7 53.3 84.9
Resultatgrad 5.5 3.6 3.6 -3.9 -6.1
Rentedekningsgrad 53.2 21.7 11.8
Gjeldsgrad 1.8 0.8 0.1 0.9 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.0 16.1 15.1 -8.3 -12.6
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex