Bedehuset As
Juridisk navn:  Bedehuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lovin Hagens Vei 24 Lovin Hagens Vei 24 Fax:
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 820202562
Aksjekapital: 432.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Finnsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
429.63%
Egenkapital  
  
3000%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 133.000 0 0
Resultat: 89.000 -27.000 -22.000
Egenkapital: 464.000 -16.000 11.000
Regnskap for  Bedehuset As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 133.000 0 0
Driftskostnader -44.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat 89.000 -27.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 89.000 -27.000 -22.000
Skattekostnad -9.000 0 0
Årsresultat 80.000 -27.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.424.000 101.000 101.000
Sum omløpsmidler 1.091.000 151.000 14.000
Sum eiendeler 3.515.000 255.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 0 -22.000
Sum egenkapital 464.000 -16.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 272.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 2.920.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.515.000 255.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 0
Andre inntekter 127.000 0 0
Driftsinntekter 133.000 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -44.000 -2000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -20.000
Driftskostnader -44.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat 89.000 -27.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 80.000 -27.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.424.000 99.000 101.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 99.000 0
Sum varige driftsmidler 2.424.000 0 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.424.000 101.000 101.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 223.000 0 0
Andre fordringer 421.000 5..000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 446.000 151.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.091.000 151.000 14.000
Sum eiendeler 3.515.000 255.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 0 -22.000
Sum egenkapital 464.000 -16.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.889.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 272.000 104.000
Leverandørgjeld 21.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.920.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.515.000 255.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.829.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0
Soliditet 13.2 9.6
Resultatgrad 66.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.6 9.5
Total kapitalrentabilitet 2.5 -18.3
Signatur
11.08.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex