Avdeling Bjølsen Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Bjølsen Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40887799
Bergensgata 3 Bergensgata 3 Fax: 22231148
0468 Oslo 468 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912754030
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/6/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.65%
Resultat  
  
-206.01%
Egenkapital  
  
-386.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.229.000 15.243.000 14.901.000 14.556.000 16.397.000
Resultat: -441.000 416.000 -411.000 -346.000 944.000
Egenkapital: -327.000 114.000 -302.000 178.000 441.000
Regnskap for  Avdeling Bjølsen Kolonial As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.229.000 15.243.000 14.901.000 14.556.000 16.397.000
Driftskostnader -14.634.000 -14.793.000 -15.283.000 -14.870.000 -15.377.000
Driftsresultat -405.000 450.000 -382.000 -314.000 1.020.000
Finansinntekter 0 8.000 1.000 5.000 0
Finanskostnader -36.000 -42.000 -30.000 -37.000 -76.000
Finans -36.000 -34.000 -29.000 -32.000 -76.000
Resultat før skatt -441.000 416.000 -411.000 -346.000 944.000
Skattekostnad 0 0 -69.000 83.000 -212.000
Årsresultat -441.000 416.000 -480.000 -263.000 731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 401.000 434.000 502.000 631.000 602.000
Sum omløpsmidler 1.520.000 1.648.000 1.487.000 1.541.000 1.695.000
Sum eiendeler 1.921.000 2.082.000 1.989.000 2.172.000 2.297.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 84.000 -332.000 148.000 411.000
Sum egenkapital -327.000 114.000 -302.000 178.000 441.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000 1.968.000 2.290.000 1.993.000 1.841.000
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 2.082.000 1.988.000 2.171.000 2.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.075.000 15.093.000 14.810.000 14.510.000 16.356.000
Andre inntekter 153.000 151.000 91.000 47.000 41.000
Driftsinntekter 14.229.000 15.243.000 14.901.000 14.556.000 16.397.000
Varekostnad -9.750.000 -10.281.000 -10.286.000 -10.248.000 -11.676.000
Lønninger -2.908.000 -2.398.000 -2.468.000 -2.524.000 -1.745.000
Avskrivning -95.000 -92.000 -130.000 -164.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.881.000 -2.022.000 -2.399.000 -1.934.000 -1.833.000
Driftskostnader -14.634.000 -14.793.000 -15.283.000 -14.870.000 -15.377.000
Driftsresultat -405.000 450.000 -382.000 -314.000 1.020.000
Finansinntekter 0 8.000 1.000 5.000 0
Finanskostnader -36.000 -42.000 -30.000 -37.000 -76.000
Finans -36.000 -34.000 -29.000 -32.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -441.000 416.000 -480.000 -263.000 731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 69.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 114.000 138.000 162.000 166.000 189.000
Driftsløsøre 287.000 295.000 339.000 395.000 413.000
Sum varige driftsmidler 401.000 434.000 502.000 562.000 602.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 401.000 434.000 502.000 631.000 602.000
Varebeholdning 474.000 710.000 454.000 663.000 570.000
Kundefordringer 4.000 6.000 38.000 3.000 1.000
Andre fordringer 383.000 378.000 375.000 382.000 584.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 660.000 554.000 621.000 492.000 539.000
Sum omløpsmidler 1.520.000 1.648.000 1.487.000 1.541.000 1.695.000
Sum eiendeler 1.921.000 2.082.000 1.989.000 2.172.000 2.297.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 84.000 -332.000 148.000 411.000
Sum egenkapital -327.000 114.000 -302.000 178.000 441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 14.000
Leverandørgjeld 1.146.000 888.000 1.035.000 599.000 633.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 198.000
Skyldig offentlige avgifter 216.000 273.000 290.000 229.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 886.000 807.000 965.000 1.165.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000 1.968.000 2.290.000 1.993.000 1.841.000
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 2.082.000 1.988.000 2.171.000 2.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -728.000 -320.000 -803.000 -452.000 -146.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7
Soliditet 5.5 -15.2 8.2 19.2
Resultatgrad -2.8 3 -2.6 -2.2 6.2
Rentedekningsgrad -11.3 10.7 -12.7 -8.5 13.4
Gjeldsgrad -6.9 17.3 -7.6 11.2 4.2
Total kapitalrentabilitet -21.1 2 -19.2 -14.2 44.4
Signatur
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex