As Egelands Verk
Juridisk navn:  As Egelands Verk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37156020
C/O Fossberg Kraft As Handelandsvegen 75 Hasåsveien 2 Fax: 37156261
5451 Valen 4990 Søndeled
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 911281732
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/1928
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Drønen Økonomitenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.94%
Resultat  
  
-94.43%
Egenkapital  
  
-271.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 516.000 413.000 669.000 339.000 951.000
Resultat: -2.337.000 -1.202.000 -784.000 -1.638.000 -797.000
Egenkapital: -2.494.000 -671.000 295.000 968.000 115.000
Regnskap for  As Egelands Verk
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 516.000 413.000 669.000 339.000 951.000
Driftskostnader -2.852.000 -1.231.000 -1.348.000 -1.634.000 -1.428.000
Driftsresultat -2.336.000 -818.000 -679.000 -1.294.000 -478.000
Finansinntekter 1.000 4.000 212.000 7.000 7.000
Finanskostnader -2.000 -389.000 -316.000 -351.000 -325.000
Finans -1.000 -385.000 -104.000 -344.000 -318.000
Resultat før skatt -2.337.000 -1.202.000 -784.000 -1.638.000 -797.000
Skattekostnad 514.000 236.000 111.000 385.000 0
Årsresultat -1.823.000 -966.000 -673.000 -1.254.000 -797.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.320.000 7.902.000 7.810.000 8.324.000 6.152.000
Sum omløpsmidler 940.000 98.000 299.000 188.000 159.000
Sum eiendeler 10.260.000 8.000.000 8.109.000 8.512.000 6.311.000
Sum opptjent egenkapital -3.094.000 -1.271.000 -305.000 368.000 -485.000
Sum egenkapital -2.494.000 -671.000 295.000 968.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 8.837.000 8.489.000 5.258.000 5.793.000 5.359.000
Sum kortsiktig gjeld 3.918.000 183.000 2.557.000 1.750.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 10.261.000 8.001.000 8.110.000 8.511.000 6.310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 198.000 245.000 486.000 294.000 309.000
Andre inntekter 318.000 167.000 183.000 46.000 642.000
Driftsinntekter 516.000 413.000 669.000 339.000 951.000
Varekostnad 40.000 -39.000 -7.000 -136.000
Lønninger -60.000 -120.000 -120.000 -25.000
Avskrivning -290.000 -301.000 -319.000 -319.000 -398.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.562.000 -910.000 -870.000 -1.188.000 -869.000
Driftskostnader -2.852.000 -1.231.000 -1.348.000 -1.634.000 -1.428.000
Driftsresultat -2.336.000 -818.000 -679.000 -1.294.000 -478.000
Finansinntekter 1.000 4.000 212.000 7.000 7.000
Finanskostnader -2.000 -389.000 -316.000 -351.000 -325.000
Finans -1.000 -385.000 -104.000 -344.000 -318.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.823.000 -966.000 -673.000 -1.254.000 -797.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.352.000 2.838.000 2.601.000 2.491.000 0
Fast eiendom 4.137.000 2.947.000 3.174.000 3.401.000 3.628.000
Maskiner anlegg 1.830.000 2.116.000 2.033.000 2.107.000 1.708.000
Driftsløsøre 0 0 18.000 36.000
Sum varige driftsmidler 5.966.000 5.063.000 5.207.000 5.526.000 5.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 307.000 307.000
Sum anleggsmidler 9.320.000 7.902.000 7.810.000 8.324.000 6.152.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 21.000 138.000 79.000 129.000
Andre fordringer 846.000 35.000 127.000 90.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 42.000 35.000 20.000 11.000
Sum omløpsmidler 940.000 98.000 299.000 188.000 159.000
Sum eiendeler 10.260.000 8.000.000 8.109.000 8.512.000 6.311.000
Sum opptjent egenkapital -3.094.000 -1.271.000 -305.000 368.000 -485.000
Sum egenkapital -2.494.000 -671.000 295.000 968.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.456.000 1.577.000 346.000
Sum langsiktig gjeld 8.837.000 8.489.000 5.258.000 5.793.000 5.359.000
Leverandørgjeld 3.615.000 148.000 60.000 59.000 390.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 41.000 73.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 35.000 0 41.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 3.918.000 183.000 2.557.000 1.750.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 10.261.000 8.001.000 8.110.000 8.511.000 6.310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.978.000 -85.000 -2.258.000 -1.562.000 -677.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2
Soliditet -24.3 -8.4 3.6 11.4 1.8
Resultatgrad -452.7 -198.1 -101.5 -381.7 -50.3
Rentedekningsgrad -1.168.0 -2.1 -2.1 -3.7 -1.5
Gjeldsgrad -5.1 -12.9 26.5 7.8 53.9
Total kapitalrentabilitet -22.8 -10.2 -5.8 -15.1 -7.5
Signatur
12.06.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
JENSEN TOM JONNY
SIGNATUR HVER FOR SEG
ASPELUND SIRI
Prokurister
23.08.2017
PROKURA HVER FOR SEG
RØ HARALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex