Art Arkitekter Og Ingeniører As
Juridisk navn:  Art Arkitekter Og Ingeniører As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70152480
Langelandsvegen 17 Langelandsvegen 17 Fax: 70152481
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 840324532
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.57%
Resultat  
  
833.11%
Egenkapital  
  
38.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.691.000 10.887.000 10.791.000 9.048.000 10.360.000
Resultat: 2.846.000 305.000 394.000 351.000 1.864.000
Egenkapital: 4.387.000 3.171.000 2.938.000 2.640.000 2.629.000
Regnskap for  Art Arkitekter Og Ingeniører As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.691.000 10.887.000 10.791.000 9.048.000 10.360.000
Driftskostnader -9.850.000 -10.587.000 -10.400.000 -8.698.000 -8.497.000
Driftsresultat 2.841.000 300.000 391.000 349.000 1.862.000
Finansinntekter 5.000 6.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 5.000 6.000 3.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 2.846.000 305.000 394.000 351.000 1.864.000
Skattekostnad -630.000 -72.000 -97.000 -90.000 -471.000
Årsresultat 2.216.000 234.000 298.000 261.000 1.393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 203.000 214.000 273.000 224.000 197.000
Sum omløpsmidler 8.023.000 4.722.000 4.658.000 4.435.000 5.375.000
Sum eiendeler 8.226.000 4.936.000 4.931.000 4.659.000 5.572.000
Sum opptjent egenkapital 3.847.000 2.631.000 2.398.000 2.100.000 2.089.000
Sum egenkapital 4.387.000 3.171.000 2.938.000 2.640.000 2.629.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.838.000 1.764.000 1.994.000 2.019.000 2.943.000
Sum gjeld og egenkapital 8.225.000 4.935.000 4.932.000 4.659.000 5.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.691.000 10.887.000 10.791.000 9.048.000 10.360.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.691.000 10.887.000 10.791.000 9.048.000 10.360.000
Varekostnad -1.000 20.000 2.000 -2.000 -27.000
Lønninger -7.687.000 -8.109.000 -7.913.000 -6.303.000 -6.268.000
Avskrivning -77.000 -88.000 -87.000 -106.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.085.000 -2.410.000 -2.402.000 -2.287.000 -2.056.000
Driftskostnader -9.850.000 -10.587.000 -10.400.000 -8.698.000 -8.497.000
Driftsresultat 2.841.000 300.000 391.000 349.000 1.862.000
Finansinntekter 5.000 6.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 5.000 6.000 3.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -250.000 -900.000
Årsresultat 2.216.000 234.000 298.000 261.000 1.393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 106.000 93.000 73.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 103.000 176.000 146.000 126.000
Sum varige driftsmidler 78.000 103.000 176.000 146.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 203.000 214.000 273.000 224.000 197.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.515.000 2.106.000 2.073.000 2.579.000 2.271.000
Andre fordringer 10.000 10.000 28.000 41.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.498.000 2.605.000 2.557.000 1.815.000 2.968.000
Sum omløpsmidler 8.023.000 4.722.000 4.658.000 4.435.000 5.375.000
Sum eiendeler 8.226.000 4.936.000 4.931.000 4.659.000 5.572.000
Sum opptjent egenkapital 3.847.000 2.631.000 2.398.000 2.100.000 2.089.000
Sum egenkapital 4.387.000 3.171.000 2.938.000 2.640.000 2.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 57.000 144.000 79.000 143.000
Betalbar skatt 644.000 85.000 116.000 97.000 449.000
Skyldig offentlige avgifter 1.452.000 900.000 908.000 936.000 774.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -250.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 707.000 722.000 825.000 657.000 676.000
Sum kortsiktig gjeld 3.838.000 1.764.000 1.994.000 2.019.000 2.943.000
Sum gjeld og egenkapital 8.225.000 4.935.000 4.932.000 4.659.000 5.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.185.000 2.958.000 2.664.000 2.416.000 2.432.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.7 2.3 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2.7 2.3 2.2 1.8
Soliditet 53.3 64.3 59.6 56.7 47.2
Resultatgrad 22.4 2.8 3.6 3.9 1
Rentedekningsgrad 174.5
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.7 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 34.6 6.2 8 7.6 33.5
Signatur
28.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.02.2020
Prokura hver for seg
Urke Ramstad Anne Lise
Prokura hver for seg
Worren Paul Magne
Prokura hver for seg
Langlo Gitte Marion
Prokura hver for seg
Gjøsund Oddbjørn Perry
Prokura hver for seg
Jerve Jon Eirik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex