Ans Bråvannslkeiva 1
Juridisk navn:  Ans Bråvannslkeiva 1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38178400
c/o Noba Consulting Ringsevja 12 Buråsen 20 Fax: 38148410
3830 Ulefoss 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 948725878
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/27/1988
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Noba Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.73%
Resultat  
  
-47.87%
Egenkapital  
  
5.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 500.000 766.000
Resultat: 110.000 211.000
Egenkapital: -2.438.000 -2.570.000
Regnskap for  Ans Bråvannslkeiva 1
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 500.000 766.000
Driftskostnader -154.000 -242.000
Driftsresultat 347.000 524.000
Finansinntekter 39.000 0
Finanskostnader -276.000 -313.000
Finans -237.000 -313.000
Resultat før skatt 110.000 211.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 110.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 837.000 878.000
Sum omløpsmidler 2.761.000 2.790.000
Sum eiendeler 3.598.000 3.668.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -154.000
Sum egenkapital -2.438.000 -2.570.000
Sum langsiktig gjeld 4.904.000 5.015.000
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 1.224.000
Sum gjeld og egenkapital 3.598.000 3.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 500.000 766.000
Driftsinntekter 500.000 766.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -42.000 -46.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -196.000
Driftskostnader -154.000 -242.000
Driftsresultat 347.000 524.000
Finansinntekter 39.000 0
Finanskostnader -276.000 -313.000
Finans -237.000 -313.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 110.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 837.000 878.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 837.000 878.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 837.000 878.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 2.748.000 2.728.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.000 62.000
Sum omløpsmidler 2.761.000 2.790.000
Sum eiendeler 3.598.000 3.668.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -154.000
Sum egenkapital -2.438.000 -2.570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.904.000 5.015.000
Leverandørgjeld 22.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 155.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 1.224.000
Sum gjeld og egenkapital 3.598.000 3.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.629.000 1.566.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3
Soliditet -67.8
Resultatgrad 69.4 68.4
Rentedekningsgrad 1.3 1.7
Gjeldsgrad -2.5 -2.4
Total kapitalrentabilitet 10.7 14.3
Signatur
13.03.2013
DET SAMLEDE STYRE TEGNER SELSKAPETS
FIRMA.
Prokurister
13.03.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex