Alba Drift
Juridisk navn:  Alba Drift
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Landeveien 42 Landeveien 42 Fax:
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Bardu
Org.nr: 920669751
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/23/2018
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
63.33%
Resultat  
  
-374.55%
Egenkapital  
  
-129.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.795.000 1.099.000
Resultat: -302.000 110.000
Egenkapital: -68.000 234.000
Regnskap for  Alba Drift
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.795.000 1.099.000
Driftskostnader -2.082.000 -988.000
Driftsresultat -287.000 111.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -16.000 -1.000
Finans -15.000 -1.000
Resultat før skatt -302.000 110.000
Skattekostnad 1.000 -24.000
Årsresultat -301.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 387.000
Sum omløpsmidler 327.000 308.000
Sum eiendeler 628.000 695.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 234.000
Sum egenkapital -68.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 695.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.794.000 1.074.000
Andre inntekter 1.000 25.000
Driftsinntekter 1.795.000 1.099.000
Varekostnad -361.000 -186.000
Lønninger -911.000 -334.000
Avskrivning -73.000 -88.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -737.000 -380.000
Driftskostnader -2.082.000 -988.000
Driftsresultat -287.000 111.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -16.000 -1.000
Finans -15.000 -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -301.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 127.000 80.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 174.000 307.000
Sum varige driftsmidler 301.000 387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 301.000 387.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 184.000 180.000
Andre fordringer 78.000 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 66.000 117.000
Sum omløpsmidler 327.000 308.000
Sum eiendeler 628.000 695.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 234.000
Sum egenkapital -68.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 148.000 180.000
Betalbar skatt 42.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 333.000 187.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -368.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7
Soliditet -10.8 33.7
Resultatgrad -16.0 10.1
Rentedekningsgrad -17.9 1
Gjeldsgrad -10.2 2
Total kapitalrentabilitet -45.6 1
Signatur
28.09.2020
SIGNATUR
LANDE MARCUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex