Aase Bye Og Trygve J B Hoffs Fond Til Vitenskapelig Medisinsk Forskning
Juridisk navn:  Aase Bye Og Trygve J B Hoffs Fond Til Vitenskapelig Medisinsk Forskning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22340149
Postboks 1131 Blindern Co Unifor Fax: 22340149
0317 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977127467
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/1984 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.36%
Resultat  
  
-30.85%
Egenkapital  
  
11.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 729.000 990.000 -167.000 440.000 249.000
Resultat: 612.000 885.000 -190.000 419.000 230.000
Egenkapital: 5.884.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Regnskap for  Aase Bye Og Trygve J B Hoffs Fond Til Vitenskapelig Medisinsk Forskning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 729.000 990.000 -167.000 440.000 249.000
Driftskostnader -28.000 -31.000 -23.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat 702.000 960.000 -190.000 419.000 230.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -75.000 0 0 0
Finans -90.000 -75.000 0 0 0
Resultat før skatt 612.000 885.000 -190.000 419.000 230.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 612.000 885.000 -190.000 419.000 230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.974.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Sum eiendeler 5.974.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Sum opptjent egenkapital 3.067.000 2.578.000 1.870.000 2.022.000 1.687.000
Sum egenkapital 5.884.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.974.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 729.000 990.000 -167.000 440.000 249.000
Driftsinntekter 729.000 990.000 -167.000 440.000 249.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -26.000 -18.000 -17.000 -14.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -28.000 -31.000 -23.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat 702.000 960.000 -190.000 419.000 230.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -75.000 0 0 0
Finans -90.000 -75.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 612.000 885.000 -190.000 419.000 230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 5.884.000 5.164.000 4.353.000 4.465.000 4.158.000
Kasse, bank 90.000 109.000 35.000 113.000 2.000
Sum omløpsmidler 5.974.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Sum eiendeler 5.974.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Sum opptjent egenkapital 3.067.000 2.578.000 1.870.000 2.022.000 1.687.000
Sum egenkapital 5.884.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.974.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.884.000 5.273.000 4.388.000 4.578.000 4.159.000
Likviditetsgrad 1 66.4
Likviditetsgrad 2 66.4 0 0 0 0
Soliditet 98.5 1 1 1 1
Resultatgrad 96.3 9 113.8 95.2 92.4
Rentedekningsgrad 7.8 12.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.8 18.2 -4.3 9.2 5.5
Signatur
25.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex