Ægrå Samdrift Da
Juridisk navn:  Ægrå Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95836100
Saltevegen 83 Saltevegen 83 Fax:
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 996400743
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/2011 1
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
20.61%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
114.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 8.619.000 7.146.000 8.555.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 2.287.000 1.065.000 1.626.000
Regnskap for  Ægrå Samdrift Da
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.619.000 7.146.000 8.555.000
Driftskostnader -8.636.000 -7.149.000 -8.555.000
Driftsresultat -16.000 -3.000 0
Finansinntekter 27.000 7.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -5.000 -3.000
Finans 17.000 2.000 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 98.000 57.000
Sum omløpsmidler 2.789.000 1.833.000 2.094.000
Sum eiendeler 2.868.000 1.931.000 2.151.000
Sum opptjent egenkapital 2.287.000 1.065.000 1.626.000
Sum egenkapital 2.287.000 1.065.000 1.626.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 867.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 2.868.000 1.932.000 2.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.735.000 6.313.000 7.702.000
Andre inntekter 885.000 833.000 853.000
Driftsinntekter 8.619.000 7.146.000 8.555.000
Varekostnad -3.019.000 -3.501.000 -3.521.000
Lønninger -2.273.000 -1.063.000 -1.256.000
Avskrivning -19.000 -24.000 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.325.000 -2.561.000 -3.764.000
Driftskostnader -8.636.000 -7.149.000 -8.555.000
Driftsresultat -16.000 -3.000 0
Finansinntekter 27.000 7.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -5.000 -3.000
Finans 17.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 35.000 44.000 55.000
Driftsløsøre 42.000 52.000 0
Sum varige driftsmidler 77.000 96.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 79.000 98.000 57.000
Varebeholdning 2.154.000 1.507.000 1.656.000
Kundefordringer 523.000 302.000 366.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 112.000 24.000 72.000
Sum omløpsmidler 2.789.000 1.833.000 2.094.000
Sum eiendeler 2.868.000 1.931.000 2.151.000
Sum opptjent egenkapital 2.287.000 1.065.000 1.626.000
Sum egenkapital 2.287.000 1.065.000 1.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.170.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 249.000 -555.000 259.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 263.000 197.000 82.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 55.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 867.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 2.868.000 1.932.000 2.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.208.000 966.000 1.569.000
Likviditetsgrad 1 4.8 2.1 4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.4 0.8
Soliditet 79.7 55.1 75.6
Resultatgrad -0.2 0
Rentedekningsgrad -1.6 -0.6 0
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.2 0.1
Signatur
16.06.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex