Cafe Dot Com Amtul Mohsin Rai
Juridisk navn:  Cafe Dot Com Amtul Mohsin Rai
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38090460
Dronningens Gate 56 Dronningens Gate 56 Fax:
4608 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983495168
Aksjekapital: 168 NOK
Etableringsdato: 30.06.2001
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
8,14%
Resultat  
  
5000%
Egenkapital  
  
18,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 611.000 565.000
Resultat: 98.000 -2.000
Egenkapital: 199.000 168.000
Regnskap for Cafe Dot Com Amtul Mohsin Rai
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 611.000 565.000
Driftskostnader -497.000 -533.000
Driftsresultat 113.000 31.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -16.000 -33.000
Finans -16.000 -33.000
Resultat før skatt 98.000 -2.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.000 282.000
Sum omløpsmidler 28.000 1.000
Sum eiendeler 270.000 283.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 199.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 611.000 565.000
Varekostnad -159.000 -128.000
Lønninger -15.000 -13.000
Avskrivning -60.000 -120.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -263.000 -272.000
Driftskostnader -497.000 -533.000
Driftsresultat 113.000 31.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -16.000 -33.000
Finans -16.000 -33.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 242.000 282.000
Varebeholdning 13.000 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 15.000 1.000
Sum omløpsmidler 28.000 1.000
Sum eiendeler 270.000 283.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 199.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 85.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -43.000 -114.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1
Soliditet 73.7 59.4
Resultatgrad 18.5 5.5
Rentedekningsgrad 7.1 0.9
Gjeldsgrad 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 41.9 11.0
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00