Lithra Invest AS
Juridisk navn:  Lithra Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66850112
Smedsvingen 49 Smedsvingen 49 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 980422542
Aksjekapital: 30.340 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 27.12.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
85,71%
Resultat  
  
-124,44%
Egenkapital  
  
-25,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 130.000 70.000 60.000 308.000 793.000
Resultat: -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000 1.884.000
Egenkapital: 8.171.000 10.945.000 11.115.000 7.144.000 5.797.000
Regnskap for Lithra Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 130.000 70.000 60.000 308.000 793.000
Driftskostnader -2.725.000 -855.000 -1.181.000 -1.041.000 -987.000
Driftsresultat -2.595.000 -785.000 -1.121.000 -733.000 -194.000
Finansinntekter 2.358.000 2.327.000 5.775.000 2.081.000 2.082.000
Finanskostnader -137.000 -12.000 -183.000 0 -4.000
Finans 2.221.000 2.315.000 5.592.000 2.081.000 2.078.000
Resultat før skatt -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000 1.884.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000 1.884.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.213.000 6.358.000 6.346.000 4.877.000 3.649.000
Sum omløpsmidler 4.694.000 4.865.000 4.985.000 2.461.000 2.398.000
Sum eiendeler 8.907.000 11.223.000 11.331.000 7.338.000 6.047.000
Sum opptjent egenkapital 8.140.000 10.914.000 11.085.000 7.114.000 5.766.000
Sum egenkapital 8.171.000 10.945.000 11.115.000 7.144.000 5.797.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 736.000 278.000 216.000 194.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 8.906.000 11.222.000 11.331.000 7.338.000 6.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.000 70.000 60.000 308.000 793.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 130.000 70.000 60.000 308.000 793.000
Varekostnad -47.000 -267.000 -253.000 -302.000 -387.000
Lønninger -532.000 -419.000 -725.000 -414.000 -410.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.146.000 -169.000 -203.000 -325.000 -190.000
Driftskostnader -2.725.000 -855.000 -1.181.000 -1.041.000 -987.000
Driftsresultat -2.595.000 -785.000 -1.121.000 -733.000 -194.000
Finansinntekter 2.358.000 2.327.000 5.775.000 2.081.000 2.082.000
Finanskostnader -137.000 -12.000 -183.000 0 -4.000
Finans 2.221.000 2.315.000 5.592.000 2.081.000 2.078.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -1.700.000 -500.000 0 0
Årsresultat -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000 1.884.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.080.000 4.050.000 4.037.000 3.077.000 1.964.000
Sum varige driftsmidler 2.080.000 4.050.000 4.037.000 3.077.000 1.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.133.000 2.308.000 2.308.000 1.800.000 1.685.000
Sum anleggsmidler 4.213.000 6.358.000 6.346.000 4.877.000 3.649.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.626.000 1.626.000 1.539.000 1.501.000 1.501.000
Andre fordringer 1.308.000 1.111.000 917.000 744.000 679.000
Sum investeringer 155.000 93.000 10.000 12.000 10.000
Kasse, bank 1.606.000 2.035.000 2.519.000 204.000 208.000
Sum omløpsmidler 4.694.000 4.865.000 4.985.000 2.461.000 2.398.000
Sum eiendeler 8.907.000 11.223.000 11.331.000 7.338.000 6.047.000
Sum opptjent egenkapital 8.140.000 10.914.000 11.085.000 7.114.000 5.766.000
Sum egenkapital 8.171.000 10.945.000 11.115.000 7.144.000 5.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 32.000 123.000 34.000 211.000
Utbytte -2.400.000 -1.700.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 46.000 93.000 160.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 278.000 216.000 194.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 8.906.000 11.222.000 11.331.000 7.338.000 6.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.958.000 4.587.000 4.769.000 2.267.000 2.148.000
Likviditetsgrad 1 6.4 17.5 23.1 12.7 9.6
Likviditetsgrad 2 6.4 17.5 23.1 12.7 9.6
Soliditet 91.7 97.5 98.1 97.4 95.9
Resultatgrad -1.996.2 -1121.4 -1868.3 -24.5
Rentedekningsgrad -18.9 -65.4 -6.1 -48.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.7 13.7 41.1 18.4 31.2
Signatur
23.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Stanley ThraneStyreleder66
Bente Elisabeth Parmo ThraneStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alexander Stanley Thrane44.8737
Camilla Thrane Fossum44.8734
Per Stanley Thrane10.2466
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00