H Svindseth AS
Juridisk navn:  H Svindseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70124348
Nedre Strandgate 11 Nedre Strandgate 11 Fax: 70123596
6004 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune: www.hsvindseth.com
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 916494688
Aksjekapital: 585.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 31.12.1961
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,24%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
4,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.388.000 2.468.000 2.885.000 2.705.000 3.600.000
Resultat: 34.000 20.000 -147.000 -443.000 -194.000
Egenkapital: -759.000 -793.000 -813.000 -666.000 -223.000
Regnskap for H Svindseth AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.388.000 2.468.000 2.885.000 2.705.000 3.600.000
Driftskostnader -2.292.000 -2.367.000 -2.923.000 -3.040.000 -3.680.000
Driftsresultat 96.000 102.000 -39.000 -334.000 -80.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -62.000 -82.000 -110.000 -109.000 -114.000
Finans -62.000 -82.000 -109.000 -109.000 -114.000
Resultat før skatt 34.000 20.000 -147.000 -443.000 -194.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 34.000 20.000 -147.000 -443.000 -194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.169.000 1.130.000 1.284.000 1.367.000
Sum eiendeler 1.108.000 1.169.000 1.130.000 1.284.000 1.367.000
Sum opptjent egenkapital -1.344.000 -1.378.000 -1.398.000 -1.251.000 -808.000
Sum egenkapital -759.000 -793.000 -813.000 -666.000 -223.000
Sum langsiktig gjeld 999.000 623.000 659.000 581.000 323.000
Sum kortsiktig gjeld 868.000 1.339.000 1.284.000 1.369.000 1.267.000
Sum gjeld og egenkapital 1.108.000 1.169.000 1.130.000 1.284.000 1.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.368.000 2.448.000 2.829.000 2.685.000 3.600.000
Andre inntekter 20.000 20.000 56.000 20.000 0
Driftsinntekter 2.388.000 2.468.000 2.885.000 2.705.000 3.600.000
Varekostnad -1.543.000 -1.542.000 -1.483.000 -793.000 -1.169.000
Lønninger -238.000 -347.000 -847.000 -1.565.000 -1.784.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -478.000 -593.000 -682.000 -727.000
Driftskostnader -2.292.000 -2.367.000 -2.923.000 -3.040.000 -3.680.000
Driftsresultat 96.000 102.000 -39.000 -334.000 -80.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -62.000 -82.000 -110.000 -109.000 -114.000
Finans -62.000 -82.000 -109.000 -109.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 34.000 20.000 -147.000 -443.000 -194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 863.000 871.000 878.000 990.000 984.000
Kundefordringer 233.000 286.000 232.000 233.000 303.000
Andre fordringer 6.000 0 5.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 11.000 21.000 55.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.169.000 1.130.000 1.284.000 1.367.000
Sum eiendeler 1.108.000 1.169.000 1.130.000 1.284.000 1.367.000
Sum opptjent egenkapital -1.344.000 -1.378.000 -1.398.000 -1.251.000 -808.000
Sum egenkapital -759.000 -793.000 -813.000 -666.000 -223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 255.000 683.000 708.000 740.000 629.000
Sum langsiktig gjeld 999.000 623.000 659.000 581.000 323.000
Leverandørgjeld 265.000 248.000 236.000 199.000 225.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 168.000 134.000 226.000 233.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 240.000 207.000 204.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 868.000 1.339.000 1.284.000 1.369.000 1.267.000
Sum gjeld og egenkapital 1.108.000 1.169.000 1.130.000 1.284.000 1.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 -170.000 -154.000 -85.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.9 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Soliditet -68.5 -67.8 -71.9 -51.9 -16.3
Resultatgrad 4.0 4.1 -1.4 -12.3 -2.2
Rentedekningsgrad 1.5 1.2 -0.4 -3.1 -0.7
Gjeldsgrad -2.5 -2.5 -2.4 -2.9 -7.1
Total kapitalrentabilitet 8.7 8.7 -3.4 -5.9
Signatur
27.12.2007
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO AV STYREMEDLEMMENE
I FELLESSKAP.
Prokurister
27.12.2007
Prokura hver for seg:
Terje Flaathe
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torstein SvindsethStyreleder70
Harald Peder SvindsethStyremedlem69
Steinar SvindsethStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald Peder Svindseth32.4769
Steinar Svindseth29.9161
Torstein Svindseth37.6070
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00