Seafood Brands As
Juridisk navn:  Seafood Brands As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løvenskiolds gate 26 Løvenskiolds gate 26 Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 928767531
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12.01.2022
Foretakstype: AS
Revisor: I Tide Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 2.353.000
Resultat: -15.000
Egenkapital: 980.000
Regnskap for Seafood Brands As
Resultat 2022
Driftsinntekter 2.353.000
Driftskostnader -2.356.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt -15.000
Skattekostnad
Årsresultat -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 981.000
Sum eiendeler 981.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 980.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.353.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.353.000
Varekostnad -2.322.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -34.000
Driftskostnader -2.356.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 19.000
Sum investeringer
Kasse, bank 962.000
Sum omløpsmidler 981.000
Sum eiendeler 981.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 980.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 980.000
Likviditetsgrad 1 981.0
Likviditetsgrad 2 981.0
Soliditet 99.9
Resultatgrad -0.1
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -0.3
Signatur
12.01.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Egil Ove SundheimStyreleder54
Kåre Sindre NyvollStyremedlem53
Ove Magnar ThuStyremedlem51
Kristian Fjørtoft AlmåsStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00