Rustand Eiendom AS
Juridisk navn:  Rustand Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99372809
Strandsagvegen 27 Strandsagvegen 27 Fax: 62344672
2383 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 915515452
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 19.12.1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,94%
Resultat  
  
55,88%
Egenkapital  
  
0,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 321.000 373.000 346.000 328.000 341.000
Resultat: 212.000 136.000 -128.000 66.000 155.000
Egenkapital: 4.122.000 4.116.000 4.210.000 4.360.000 4.313.000
Regnskap for Rustand Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 321.000 373.000 346.000 328.000 341.000
Driftskostnader -317.000 -253.000 -275.000 -282.000 -199.000
Driftsresultat 4.000 120.000 71.000 46.000 143.000
Finansinntekter 209.000 17.000 26.000 20.000 12.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -225.000 0 0
Finans 208.000 16.000 -199.000 20.000 12.000
Resultat før skatt 212.000 136.000 -128.000 66.000 155.000
Skattekostnad -6.000 -30.000 -22.000 -20.000 -42.000
Årsresultat 206.000 106.000 -149.000 46.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.969.000 1.987.000 2.005.000 2.300.000 2.330.000
Sum omløpsmidler 2.430.000 2.416.000 2.267.000 2.317.000 2.400.000
Sum eiendeler 4.399.000 4.403.000 4.272.000 4.617.000 4.730.000
Sum opptjent egenkapital 3.822.000 3.816.000 3.910.000 4.060.000 4.013.000
Sum egenkapital 4.122.000 4.116.000 4.210.000 4.360.000 4.313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 277.000 287.000 62.000 257.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 4.399.000 4.403.000 4.272.000 4.617.000 4.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 158.000 136.000 107.000 71.000
Andre inntekter 223.000 215.000 210.000 221.000 270.000
Driftsinntekter 321.000 373.000 346.000 328.000 341.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -39.000 -35.000 -19.000 -31.000 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -25.000 -30.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -260.000 -200.000 -231.000 -221.000 -146.000
Driftskostnader -317.000 -253.000 -275.000 -282.000 -199.000
Driftsresultat 4.000 120.000 71.000 46.000 143.000
Finansinntekter 209.000 17.000 26.000 20.000 12.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -225.000 0 0
Finans 208.000 16.000 -199.000 20.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 0 0 -150.000
Årsresultat 206.000 106.000 -149.000 46.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.946.000 1.964.000 1.982.000 2.007.000 2.037.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.946.000 1.964.000 1.982.000 2.007.000 2.037.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 294.000 294.000
Sum anleggsmidler 1.969.000 1.987.000 2.005.000 2.300.000 2.330.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 21.000 20.000 1.000 42.000 116.000
Andre fordringer 150.000 1.000 0 38.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.259.000 2.394.000 2.265.000 2.237.000 2.216.000
Sum omløpsmidler 2.430.000 2.416.000 2.267.000 2.317.000 2.400.000
Sum eiendeler 4.399.000 4.403.000 4.272.000 4.617.000 4.730.000
Sum opptjent egenkapital 3.822.000 3.816.000 3.910.000 4.060.000 4.013.000
Sum egenkapital 4.122.000 4.116.000 4.210.000 4.360.000 4.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 7.000 3.000 43.000 32.000
Betalbar skatt 6.000 30.000 22.000 20.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 46.000 35.000 46.000 0
Utbytte -200.000 -200.000 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 35.000 4.000 2.000 149.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 287.000 62.000 257.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 4.399.000 4.403.000 4.272.000 4.617.000 4.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.153.000 2.129.000 2.205.000 2.060.000 1.983.000
Likviditetsgrad 1 8.8 8.4 36.6 9 5.8
Likviditetsgrad 2 8.8 8.4 36.6 9 5.8
Soliditet 93.7 93.5 98.5 94.4 91.2
Resultatgrad 1.2 32.2 20.5 1 41.9
Rentedekningsgrad 4.0 120.0 0.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.8 3.1 2.3 1.4 3.3
Signatur
10.01.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Per RustandStyreleder65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Per Rustand15.0065
Ole Per Rustand85.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00