Romerike Bilvask As
Juridisk navn:  Romerike Bilvask As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elektrovegen 1 Elektrovegen 1 Fax:
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 927136031
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12.03.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
240,24%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
82,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 854.000 251.000
Resultat: 36.000 6.000
Egenkapital: 62.000 34.000
Regnskap for Romerike Bilvask As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 854.000 251.000
Driftskostnader -819.000 -246.000
Driftsresultat 36.000 6.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 36.000 6.000
Skattekostnad -8.000 -2.000
Årsresultat 28.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 237.000 194.000
Sum eiendeler 237.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 4.000
Sum egenkapital 62.000 34.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 175.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 854.000 251.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 854.000 251.000
Varekostnad -51.000 -44.000
Lønninger -675.000 -142.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -93.000 -60.000
Driftskostnader -819.000 -246.000
Driftsresultat 36.000 6.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 28.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 3.000 14.000
Kundefordringer 99.000 12.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 133.000 168.000
Sum omløpsmidler 237.000 194.000
Sum eiendeler 237.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 4.000
Sum egenkapital 62.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 26.000 21.000
Betalbar skatt 8.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 40.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 77.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 34.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1
Soliditet 26.2 17.5
Resultatgrad 4.2 2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 15.2 3.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Goran Hussein AliStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00